Gebruikelijk loon voor de medisch specialist

De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon opgesteld voor medisch specialisten met een bv. Hiermee biedt de Belastingdienst medisch specialisten de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op minimaal € 120.000. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de website www.integralebekostiging2015.nl.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben veel medisch specialisten hun praktijk ondergebracht in een bv (personal holding). Als werknemer van zijn bv dient de medisch specialist een gebruikelijk loon te ontvangen. In de vaststellingsovereenkomst die de medisch specialist kan afsluiten met de Belastingdienst, is het gebruikelijk loon voor het jaar 2015 vastgesteld op € 160.000. Na toepassing van de doelmatigheidsmarge van 25% bedraagt het loon dan minimaal € 120.000. Uiteraard heeft de medisch specialist de keuze om een hoger loon toe te passen.   

Kinderopvangtoeslag op de schop

Er komt een nieuw systeem voor de kinderopvang. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag – 5 juni 2015 – besloten. Vanaf 2018 krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die de bijdrage verrekent met de kinderopvanginstellingen.

Volgens het kabinet wordt het nieuwe systeem van kinderopvang een stuk eenvoudiger. Vanaf 2018 heeft u als ouder alleen nog te maken met de kinderopvanginstelling en met DUO en niet langer met de Belastingdienst. U hoeft geen gegevens meer door te geven over de kinderopvang. De kinderopvanginstelling gaat de afname van kinderopvang dan zelf doorgeven aan DUO. 

Uw ouderbijdrage aan de kinderopvang betaalt u straks via een ‘digitale portemonnee’ aan DUO. Daarnaast ontvangt DUO een overheidsbijdrage voor de kinderopvang. Voor de berekening van deze bijdrage geldt in principe uw jaarinkomen van twee jaar geleden. Met uw ouderbijdrage aangevuld met de overheidsbijdrage betaalt DUO dan de factuur van de kinderopvanginstelling. 

Met onderstaand schema introduceert het kabinet het nieuwe systeem van kinderopvang:

Eenvoud en zekerheid voor ouders

Let op!Naast de introductie van een nieuw systeem heeft het kabinet ook besloten om de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 te indexeren.

Oprichten bv voor hoge eenmalige bate

Heeft u een hoge eenmalige bate en wilt u daarover de belastingheffing beperken en eventueel uitstellen? Dan kunt u denken aan het oprichten van een bv, eventueel met terugwerkende kracht naar begin van dit jaar.

Als ondernemer ontvangt u een hoge eenmalige bate. Kunt u een bv oprichten om belasting te besparen?
Ja, dat kan. Het moet dan wel gaan om een flinke meevaller, anders weegt het fiscale voordeel niet op tegen de kosten. Heeft u dit jaar al een eenmalige bate ontvangen? Dan kunt u nog met terugwerkende kracht uw onderneming omzetten in een bv. Een eenmalige bate is namelijk geen incidenteel fiscaal voordeel dat zo´n omzetting in de weg staat, zo blijkt uit een rechterlijke uitspraak.

Tip: Wilt u uw onderneming omzetten in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015? Dat kan. Stel dan een intentieverklaring op en laat die vóór 1 oktober 2015 bij de Belastingdienst registreren. Verstuur aangetekend met het bijbehorende geleideformulier!

Hoe ziet dat eruit in een voorbeeld?
U ontvangt een eenmalig voordeel van € 500.000, bijvoorbeeld vanwege de verkoop van uw bedrijfspand met een lage boekwaarde. 14% van die boekwinst is vrijgesteld vanwege de MKB-winstvrijstelling. Vervolgens betaalt u maximaal 52% inkomstenbelasting over de resterende € 430.000, ofwel € 223.600. Zou u een bv hebben gehad, dan betaalt de bv maximaal 25% vennootschapsbelasting over € 500.000, ofwel € 125.000. Bij uitkering van de winst betaalt u als aandeelhouder nog eens 25% inkomstenbelasting over € 375.000, ofwel € 93.750. De totale belastingheffing in de bv-situatie is dus € 218.750. De inkomstenbelasting kan worden uitgesteld door de winst voorlopig niet uit te keren. 

Rekenregels per 1 juli 2015

Hoe hoog is het bruto en het netto wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande, wat zijn de geldende belastingtarieven en heffingskortingen en hoe zit het met de sociale premies en uitkeringsbedragen het komende halfjaar? U vindt het antwoord op al deze vragen in de rekenregels per 1 juli 2015.

Ieder half jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenregels. In de recent gepubliceerde rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 opgenomen voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels bevatten ook de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot de uitkeringsbedragen.

Tip: De rekenregels zijn een handig hulpmiddel voor bij uw loonadministratie en u vindt deze terug op de website van Rijksoverheid.

ANBI? Wees op tijd met de jaarcijfers

Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2015 de meest recente jaarcijfers op de website. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het verlies van de ANBI-status.

Iedere ANBI moet jaarlijks een financiële verantwoording publiceren op internet. Dat kan op de eigen website of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. De volgende financiële informatie moet in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd:

 • de balans
 • de staat van baten en lasten (winst -en verliesrekening)
 • een financiële toelichting

Let op!Wees op tijd met het publiceren van de financiële gegevens. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst de instelling mogelijk niet meer als ANBI aanwijst of de ANBI-status met terugwerkende kracht intrekt. 

Wie betaalt de btw-verhoging bij afronding na 30 juni 2015?

Ik verricht onderhoud en renovatie aan een woning die ouder is dan twee jaar. De planning is dat dit afgerond is voor 1 juli 2015 zodat op de arbeid het 6% btw-tarief van toepassing is. Wie betaalt het btw-verschil tussen 6% en 21%, als de dienst onverhoopt uiteindelijk toch pas in juli 2015 wordt afgerond?

In de Wet op de omzetbelasting is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de btw-verhoging door te berekenen aan uw klant. Het maakt daarbij niet uit of die klant een ondernemer of een particulier is. Het is echter de vraag of het commercieel handig is om, zonder nadere afspraken, de extra 15% door te berekenen. Wij raden u daarom aan om hierover nu al afspraken te maken met uw klant!

6% of 21% btw op onderhoud en renovatie?

Per 1 juli 2015 vervalt het verlaagde btw-tarief van 6% op de arbeidskosten bij onderhoud en renovatie van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Hoe bepaal ik in de periode rondom 1 juli 2015 welk btw-tarief ik moet toepassen?

Het moment waarop de dienst is afgerond is bepalend voor de toepasbaarheid van het tarief. Concreet betekent dit:

 • is de dienst afgerond voor 1 juli 2015, dan is het verlaagde tarief (6%) van toepassing op de arbeid;
 • is de dienst afgerond na 30 juni 2015, dan het is normale tarief (21%) van toepassing op de arbeid. 

De dienst wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden. De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en uw klant het werk heeft aanvaard. 

Doe de arbeidscontractencheck

Vanaf 1 juli 2015 wordt het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat u met een werknemer mag afsluiten verder beperkt. Dit is een gevolg van de Wet werk en zekerheid. Wilt u weten of u onder de nieuwe regels uw werknemer nog een nieuw tijdelijk contract mag aanbieden of alleen nog een vast contract, doe dan de contractencheck.

Vanaf 1 juli aanstaande mag u nog maar maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten in twee jaar tijd met een werknemer afsluiten. Dan verandert namelijk de zogenoemde ketenbepaling. Wilt u na afloop van het maximaal aantal toegestane tijdelijke contracten verder met de werknemer dan kunt u alleen nog een vast arbeidscontract afsluiten.  

Let op! De ketenbepaling regelt wanneer opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten overgaan in een vast arbeidscontract. De Wet werk en zekerheid beperkt de ketenbepaling zodat werknemers sneller zekerheid hebben op een vaste baan. Elkaar opvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Tot 1 juli 2015 is deze periode nog drie jaar. In de cao kunnen tijdelijk nog afwijkende regels staan.

Arbeidscontractencheck

Met de contractencheck kunt u controleren of u met uw werknemer nog een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten of alleen nog een vast contract. De contractencheck is onderdeel van de campagne ‘Mijn werk en zekerheid’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is te vinden op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl. Deze website bevat allerlei informatie over de nieuwe regels voor zowel werkgever als werknemer.

Specificatie onkostenvergoeding op de loonstrook

Vanaf 2016 moet u onkostenvergoedingen op de loonstrook specificeren. Dit is een van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies. De Eerste Kamer heeft op 2 juni 2015 ingestemd met deze wet. Om werkgevers voldoende tijd te geven voor het aanpassen van hun loonadministratie gaan enkele maatregelen pas in op 1 januari 2016.

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. De wet gaat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen.

Maatregelen per 1 juli 2015

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanpak van schijnconstructies gaan de volgende maatregelen per 1 juli 2015 in:

 • een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor een juiste betaling van het cao-loon,
 • de Inspectie SZW gaat de namen bekend maken van gecontroleerde bedrijven die werknemers onderbetalen,
 • werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie gaan informatie uitwisselen als zij vermoeden dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Maatregelen per 1 januari 2016

Om werkgevers iets meer tijd te geven voor het aanpassen van hun loonadministratie, gaan de volgende maatregelen pas gelden vanaf 1 januari 2016:

 • verplichte betaling per bank van ten minste het minimumloon,
 • een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook,
 • een verbod op inhoudingen of verrekeningen op het minimumloon of het uitbetalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding. Mogelijk komt op het inhoudingsverbod nog een versoepeling.

AOW-leeftijd definitief versneld omhoog

Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018. Vanaf 2018 gaat de AOW-leeftijd nog eens versneld omhoog om in 2021 uit te komen op 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Onderstaande tabel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de verhoging van de AOW-leeftijd weer.

Tabel versnelde AOW-leeftijd

Let op! Bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Waarschijnlijk valt dit echter hoger uit, omdat vanaf 2022 de AOW-leeftijd afhangt van de gemiddelde levensverwachting. U weet vijf jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.