Omzetten in een bv voordeliger?

Bent u ondernemer en heeft u een persoonlijke onderneming met een flinke winst? Dan heeft u er vast al eens over gedacht om uw onderneming om te zetten in een bv. Aan de hand van twee vragen maken we een vergelijking tussen de belastingheffing over de winst uit een persoonlijke onderneming en uit een bv.

Hoe voordelig is omzetting van mijn onderneming in een bv?

Dat verschilt van geval tot geval. Toch is het niet snel fiscaal voordelig. De maximale belastingheffing bij de bv is maar zo’n 1% minder dan de maximale effectieve inkomstenbelastingheffing bij een persoonlijke onderneming. Vanwege de tariefsopbouw in de inkomstenbelasting blijft de persoonlijke onderneming tot (flink) hogere winsten fiscaal voordeliger. Het voordeel van de bv is wel dat een groot deel van de belastingheffing kan worden uitgesteld door geen dividend uit te keren.

Hoe ziet dat eruit in een voorbeeld?

U heeft een winst van € 200.000. Vanwege de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt u belasting over € 165.739, totaal € 79.333. Zou u een bv hebben gehad en een loon van € 44.000, dan betaalt de bv € 31.200 vennootschapsbelasting. Bij uitkering van de restant-winst betaalt u als directeur- grootaandeelhouder nog eens € 31.200 inkomstenbelasting. Daar komt dan ook de inkomstenbelasting over het loon bij van € 17.387. Totale belastingheffing in de situatie van de bv is dan € 79.787. 

Let op! Dit voorbeeld is indicatief van aard. Als u een berekening wilt maken, dan moet u ook rekening houden met allerlei andere in aanmerking te nemen omstandigheden.

Zonder volledig verzoek geen ontslag

Vanaf 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Dan bepaalt de reden van ontslag de te volgen route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Voor die ontslagprocedure geldt een aantal regels. Zo moet u in uw verzoek om toestemming van het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer, de reden van ontslag vermelden en uitgebreid toelichten.

Voor uw verzoek om toestemming van het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met uw werknemer, stelt het UWV een speciaal formulier ter beschikking. Hieruit blijkt welke informatie het UWV nodig heeft om uw verzoek te kunnen beoordelen. Zorg ervoor dat uw verzoek voorzien is van alle benodigde informatie en documentatie, want het UWV zal alleen een volledig verzoek in behandeling nemen.

Uw digitaal bij het UWV ingediend verzoek om toestemming voor ontslag moet in ieder geval:

  • uw naam als werkgever en het adres bevatten,
  • voorzien zijn van een datum,
  • aangeven om welke beschikking u verzoekt,
  • de ontslagreden(en) vermelden en een toelichting hierop,
  • voorzien zijn van de nodige documentatie. Het UWV moet voldoende gegevens en bescheiden van u ontvangen voor een goede inhoudelijke beoordeling van uw ontslagverzoek (aanvraag).

Let op!Bij een onvolledig verzoek deelt het UWV u binnen twee werkdagen mee welke gegevens ontbreken. U krijgt dan acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Een termijnverlenging van enkele dagen is onder omstandigheden mogelijk.

Opzegverbod

Een verzoek om toestemming voor ontslag is niet zinvol als er een opzegverbod geldt. U mag bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als uw werkne(e)m(ster)er zwanger of (kortstondig) ziek is of bijvoorbeeld lid is van de ondernemingsraad. Het UWV zal in geval van een opzegverbod geen toestemming voor ontslag geven, behalve als blijkt dat het opzegverbod op korte termijn niet langer van toepassing is.

Opzegging

De verleende toestemming is vier weken geldig. Binnen die termijn moet u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer schriftelijk opzeggen. In de opzegbrief bent u – en dat is nieuw vanaf 1 juli 2015 -verplicht de reden van het ontslag te vermelden.