Nieuwe subsidie sportverenigingen

Sportverenigingen en –stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energie ten behoeve van hun sportaccommodaties. Subsidie is mogelijk voor overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 september 2015. De subsidie geldt onder meer voor zonnepanelen maar ook voor energiezuinige veldverlichting, buiten- en binnenverlichting, energiezuinige warmte- en watervoorzieningen en energiezuinige bouwkundige aanpassingen.

Hoogte subsidie

Voldoet uw sportclub aan alle voorwaarden dan bedraagt de subsidie 15% voor sportstichtingen en 30% voor sportverenigingen. Dit verschil is aangebracht omdat sportstichtingen veelal de btw op de investeringen in aftrek kunnen brengen en sportverenigingen meestal niet. Maximaal kan tot € 125.000 subsidie per jaar worden aangevraagd. Bedragen de subsidiabele kosten minder dan € 3000 dan wordt echter geen subsidie verleend.

Tip:Per energiebesparende maatregel wordt slechts één keer per jaar subsidie verleend. Het is echter wel mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie te ontvangen tot maximaal  € 125.000 per jaar.

Alleen nieuwe apparatuur en installaties

Alleen nieuwe apparatuur en installaties komen in aanmerking voor subsidie. Voor investeringen in gebruikte energiebesparende apparatuur en installatie wordt dus geen subsidie verleend.

Let op! De energierekening van de sportaccommodatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet worden afgeschreven van de bankrekening van de aanvrager van de subsidie. Controleer of uw sportclub aan deze voorwaarde voldoet.

Alleen investeringen

Alleen de kosten van aanschaf komen in aanmerking voor subsidie. Voor arbeidskosten wordt geen subsidie verleend.

Tip:Vraag om een offerte waarin arbeid en materiaal zijn uitgesplitst.

Tijdig aanvragen en uitvoeren

Komt uw sportclub voor subsidie in aanmerking, wacht dan niet te lang met aanvragen. De subsidie moet binnen negen maanden na het afsluiten van de overeenkomst tot aanschaf van de maatregelen worden aangevraagd. Bovendien bedraagt het beschikbare budget voor 2016 6 miljoen euro. Na subsidieverlening moet de investering binnen één jaar gerealiseerd en geplaatst zijn.

Tip:U kunt een bonussubsidie krijgen als een maatregel waarvoor u subsidie aanvraagt genoemd is in een energieadvies. De bonus bedraagt € 500 en wordt per uitgebracht energieadvies eenmaal verleend.

Wilt u weten of uw sportclub in aanmerking komt voor de subsidie, bezoek dan ook  de website van RVO. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden en de subsidieaanvraag.

Nieuwe VAR-aanvraag niet nodig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt naar alle waarschijnlijkheid pas per 1 april 2016 en niet al op 1 januari 2016. Een nieuwe VAR aanvragen voor 2016 is in de meeste gevallen echter niet nodig.

De Belastingdienst meldt dat de VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat het werken met modelovereenkomsten (de vervanging van de VAR) wordt ingevoerd. Uiteraard is de VAR alleen geldig als u dezelfde werkzaamheden uitvoert. Verandert het werk, of de omstandigheden en de voorwaarden waaronder u werkt, dan moet u wel een nieuwe VAR aanvragen.

Let op!
Nu de VAR nog wat langer geldig blijft, gaat de Belastingdienst alsnog de reeds aangevraagde VAR’s voor 2016 in behandeling nemen.

Hypotheek makkelijker voor tweeverdieners

Vanaf 1 januari wordt het voor tweeverdieners makkelijker een hypotheek te krijgen. Volgens een brief die minister Blok naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, zal namelijk de berekening van het financieringslastpercentage worden aangepast. Het financieringslastpercentage bepaalt de maximale hypotheek die iemand kan krijgen. Vanaf volgend jaar gaat bij het vaststellen van dit percentage bij tweeverdieners het tweede salaris voor 50% meetellen (nu is dat nog 33%).

Verschil hypotheekmogelijkheden

Vreemd maar waar, op dit moment zit er nog een flink verschil tussen de hypotheekmogelijkheden van een alleenverdiener met een salaris van € 50.000 en een stel waarvan de een € 30.000 verdient en de ander € 20.000. De alleenverdiener kan meer lenen. De gedachte hierachter is dat een van de tweeverdieners mogelijk in de toekomst minder wil gaan werken, terwijl de niet werkende partner van de alleenverdiener altijd nog een baan kan aannemen. Het Nibud pleit ervoor dit verschil in behandeling de komende jaren op te heffen. Vanaf 2016 is dat dus een stapje dichterbij gekomen.

Overigens is de maximale leencapaciteit niet in marmer gebeiteld. Banken mogen er van afwijken, mits zij dit motiveren. Voor tweeverdieners met geweldige vooruitzichten is er dus vaak een hogere hypotheek mogelijk dan je op grond van het simpelweg toepassen van de cijfers zou denken.

Extra financiering energieneutraal huis

Ook blijft het in 2016 mogelijk tot € 9000 meer te lenen voor de aankoop van een energiebesparende woning met A++ energielabel. Voor een volkomen energieneutraal huis, kan zelfs maximaal € 27.000 extra geleend worden.

Van vrachtauto naar personenauto – motorrijtuigenbelasting

Heeft u een vrachtauto, dan moet u mogelijk vanaf 2016 motorrijtuigenbelasting gaan betalen naar het tarief van een personenauto. Dit is het geval wanneer de vrachtauto bevestigingspunten heeft voor extra zitplaatsen.

Een vrachtauto is een motorrijtuig van meer dan 3.500 kg. Wanneer deze is ingericht voor personenvervoer dan is de vrachtauto zowel voor de bpm als voor de motorrijtuigenbelasting een personenauto. Dit is het geval, wanneer:

  • de laadruimte kleiner is dan de ruimte voor personenvervoer en;
  • er extra zitplaatsen voor personen zijn aangebracht, naast de gebruikelijke zitplaatsen voor bestuurder en bijrijder(s).

Vanaf 2016 kwalificeert een vrachtauto ook als personenauto wanneer er bevestigingspunten zijn aangebracht voor extra zitplaatsen.

Vergoedingen tot € 2400 ook in 2016 gebruikelijk (wkr)

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U kunt alleen aanwijzen in de vrije ruimte als dit gebruikelijk is. Onlangs is duidelijk geworden dat ook in 2016 bedragen tot € 2400 per werknemer per jaar als gebruikelijk worden gezien.

Vrije ruimte

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%.

Gebruikelijkheid

U kunt geen vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte onderbrengen als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt. Dit is een lastig criterium waarvan voorgesteld is dit ook vanaf 2016 nog eens te verscherpen.

Doelmatigheidsmarge

Gelukkig is onlangs duidelijk geworden dat de doelmatigheidsmarge die in 2015 geldt ook in 2016 van toepassing blijft: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst daarom ook in 2016 in ieder geval als gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge dan kunt u dus zonder problemen vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen aanwijzen in de vrije ruimte.

Toeslag? Activeer uw digitale postbus – De Belastingdienst gaat digitaal

De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvangt u één of meer toeslagen dan moet u hier nu al rekening mee houden. De berichten over uw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus zo snel mogelijk.

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat op termijn verdwijnen, nu het berichtenverkeer met burgers en bedrijven stapsgewijs van papier naar digitaal gaat. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ om mensen hierop te attenderen.

Voor toeslagontvangers is de verandering van papier naar digitaal als eerste merkbaar. Vanaf 2016 zal de Belastingdienst namelijk geen toeslagen meer op papier verzenden. Ontvangt u één meer toeslagen dan krijgt u berichten hierover alleen nog maar digitaal binnen in uw Berichtenbox: een persoonlijke beveiligde digitale brievenbus op MijnOverheid. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk uw eigen postbus te activeren met uw DigiD op MijnOverheid. Hoe u dit moet doen, is te lezen op de campagnepagina van de Belastingdienst.

Let op!
Al vanaf komende december verstuurt de Belastingdienst alle toeslagberekeningen naar de Berichtenbox.

Meer ondernemers aan de maandelijkse opgaaf ICP

De drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen gaat omlaag van € 100.000 naar € 50.000 per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar zullen dus meer ondernemers maandelijks hun opgaaf ICP moeten inzenden.

Verricht u intracommunautaire leveringen dan moet u dit niet alleen aangeven in uw btw-aangifte, maar u moet dit ook opgeven middels een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP). Deze opgaaf mag u nu nog per kwartaal doen wanneer het totaalbedrag aan intracommunautaire leveringen zonder btw per kwartaal niet hoger is dan € 100.000. Is dit wel hoger dan geldt voor u een maandelijkse opgaaf ICP. Dit drempelbedrag van € 100.000 gaat per 1 januari 2016 omlaag naar € 50.000. Hierdoor kan het zijn dat u volgend jaar niet per kwartaal maar maandelijks uw opgaaf ICP moet inzenden.

Nederlands erfrecht maar niet alleen Nederlandse erfbelasting

In augustus van dit jaar is de Erfrechtverordening van kracht geworden. Een Nederlander met een vakantiehuis in Frankrijk hoeft dus niet speciaal meer iets te regelen. Toch kan aandacht verstandig zijn. Bijvoorbeeld wanneer u permanent in uw vakantiehuis gaat wonen.

In EU-landen (behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) is bij erfenissen met een grensoverschrijdend tintje voortaan het erfrecht van het land waar de overledene de gewone verblijfplaats heeft van toepassing. Wanneer u permanent in uw vakantiehuis in Frankrijk zou gaan wonen, dan wordt dit uw gewone verblijfplaats. Een bezoek aan een notaris is dan noodzakelijk om zeker te zijn dat op uw erfenis geen regels van toepassing zijn die u liever had voorkomen.

Let op Franse belastingregels

Bedenk ook dat als Nederlands erfrecht van toepassing is, dat niet wil zeggen dat ook alleen de Nederlandse fiscale regels van toepassing zijn. Op een huis in Frankrijk dat volgens het Nederlandse erfrecht vererft past de Franse fiscus dus wel de Franse belastingregels toe. Die regels wijken soms flink af van de Nederlandse. Bijvoorbeeld bij de tarieven die gelden voor stiefkinderen. Vermoedt u dat dat bij u het geval zal zijn; raadpleeg dan uw adviseur.

Auto van de zaak kopen? Plan uw bijtelling

Bent u van plan om dit jaar of volgend jaar een auto van de zaak te kopen? Let dan bij uw keuze op de CO2-uitstoot van de auto. Dat kan flink in belastingheffing schelen.

Wat verandert er in grote lijnen?

De regering heeft al wetgeving aangenomen en nadere maatregelen aangekondigd voor verdere vergroening van autobelastingen. Dat betekent: verdere belastingverzwaring naar rato van de CO2-uitstoot. In 2016 komt er een 4%-bijtelling voor volledig elektrische auto’s en worden de overige bijtellingspercentages verhoogd. In 2017 komen er waarschijnlijk nog maar drie bijtellingscategorieën.

Aangekondigde bijtellingscategorieën vanaf 2017

CO2-uitstoot (gr/km)  Bijtelling
0 4%
1 t/m 50 17%
Vanaf 51 22%

In 2018 en 2019 wordt de bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram/kilometer verhoogd naar 19% (2018) en 22% (2019).

Let op!De nieuwe bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in dat jaar nieuw worden aangeschaft en voor het eerst op naam worden gezet.

U koopt nog in 2015 een energiezuinige auto, hoe hoog is dan de bijtelling?

Het standaardbijtellingspercentage is nu 25% (2015). Als u nu een auto koopt waarvoor een lagere bijtelling geldt, dan heeft u die bijtelling de eerste 60 maanden. Daarna wordt de bijtelling opnieuw vastgesteld voor 60 maanden op basis van de dan geldende CO2-uitstootgrenzen.

Tip:Wilt u profiteren van de huidige lage(re) bijtellingspercentages, ga dan snel naar de dealer. U moet dan dit jaar nog een auto aanschaffen en op naam zetten. Wees op tijd met uw bestelling, anders is de auto van uw keuze niet meer voorradig.

U koopt in 2016 een auto met een standaardbijtelling van 25%, is dat slim?

Volgend jaar (2016) is de bijtelling 25% voor auto’s met een CO2-uitstoot vanaf 107 gram/kilometer. Deze bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden. Wacht u echter nog een jaartje, dan is de bijtelling voor dezelfde auto 22% voor een periode van 60 maanden. Vanwege de te verwachten stagnering in autoverkopen in 2016, is te hopen dat de regering aanvullende maatregelen hiervoor zal treffen.

Tip: Kunt u nog wachten tot 2017 met de aanschaf van een standaardbijtelling-auto? Dan bespaart u de belastingheffing over 3% bijtelling per jaar.

Nieuwe arbeidsregels ook voor seizoenarbeiders

In de wintermaanden wordt weer veel vraag verwacht naar seizoensarbeid. Bijvoorbeeld in de horeca, bij de post en de kinderopvang. Maakt u gebruik van seizoenarbeiders? Houd u er dan rekening mee dat de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding per 1 juli 2015 ook van toepassing zijn op deze werknemers.

Nieuwe ketenregeling

De nieuwe arbeidsregels zorgen ervoor dat u maximaal drie keer een contract voor bepaalde tijd af mag spreken met de seizoenarbeiders, met een maximale duur van twee jaar. Na deze periode krijgen seizoenarbeiders van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Een nieuw contract telt mee in de keten tenzij er een ‘tussenpoos’ van zes maanden is verstreken.

Tip: Ga uw arbeidscontracten na want de nieuwe regeling kan ervoor zorgen dat de seizoenarbeiders geen tijdelijke krachten meer zijn.

Transitievergoeding

De nieuwe arbeidsregels zorgen er ook voor dat de seizoenarbeiders die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen (transitievergoeding). Hierbij geldt voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder hebben opgevolgd, bij elkaar worden opgeteld.