Let op kortere deponeringstermijn

Ieder jaar moet de jaarrekening van uw bv worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De maximale deponeringstermijn is dertien maanden na afloop van het boekjaar. Bent u echter directeur en enig aandeelhouder, dan geldt voor u mogelijk een kortere deponeringstermijn.

Die kortere deponeringstermijn heeft te maken met de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening van de bv als alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de bv. De ondertekening van de jaarrekening geldt dan direct als vaststellingsmoment. Tenzij deze werkwijze in de statuten is uitgesloten, gaat de wettelijke deponeringstermijn van acht dagen direct in zodra u uw handtekening onder de jaarrekening zet. U heeft dus een kortere termijn om de jaarrekening te deponeren: geen dertien maanden, maar elf maanden en acht dagen. Laat u hierdoor niet verrassen en zorg ervoor dat de jaarrekening van 2014 uiterlijk vóór 8 december aanstaande bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.

TIP:
Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening alleen nog maar digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Aanleveren op papier is dan niet meer mogelijk.

Verdwijnen ouderentoeslag van belang voor huurtoeslag

De plannen zijn al wel bekend gemaakt, maar we weten nog niet hoe de heffing in box 3 zich definitief zal gaan ontwikkelen vanaf 2017. Wel staat al vast dat de ouderentoeslag met ingang van 2016 verdwijnt. Dit merkt u pas als u in 2017 aangifte doet over 2016, maar voor mensen met huurtoeslag is het verdwijnen van de oudertoeslag mogelijk al eerder van belang.

Het recht op huurtoeslag verdwijnt namelijk wanneer er belasting in box 3 betaald moet worden, ook al zou dat maar 1 euro zijn. Voor mensen die tot en met 2015 een aanslag in box 3 konden vermijden omdat ze recht hadden op ouderentoeslag, is het verdwijnen van de ouderentoeslag dus vanaf begin 2016 al van belang.

Tip:
Bereken begin 2016 al of u belasting verschuldigd bent in box 3. Wacht u hiermee tot uw aangifte IB in 2017 dan kunt u geconfronteerd worden met het achteraf terugbetalen van de volledige huurtoeslag 2016.

Geniet van belastingvrije banketstaaf

Elke werkgever heeft vanaf dit jaar te maken met de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling gelden andere regels voor de banketstaaf die u met Sinterklaas aan uw werknemers geeft. Dat hoeft niet per definitie ongunstig te zijn. Er zijn zelfs mogelijkheden voor een belastingvrije banketstaaf.

Banketstaaf onder kleine geschenkenregeling

De Belastingdienst neemt aan dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een dergelijke attentie geven. Voorwaarde bij deze goedkeuring is dat de attentie geen geld of een waardebon is en dat de factuurwaarde inclusief btw niet hoger is dan € 25.

Rechtbank Gelderland heeft in juni 2015 beslist dat voor banketstaven met een waarde van niet meer dan € 25 in de Sinterklaastijd een beroep gedaan kan worden op deze zogenaamde kleine geschenkenregeling.

Tip: Geeft u uw werknemers met Sinterklaas een banketstaaf of iets dergelijks, dan kan dit met een beroep op de uitspraak van Rechtbank Gelderland onbelast als de totale waarde niet hoger is dan € 25 inclusief btw per werknemer.

Let op! Het is ons niet bekend of de Belastingdienst hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Als dat zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat Rechtbank Gelderland anders beslist.

Banketstaaf in vrije ruimte

Als voor de banketstaaf geen beroep gedaan kan worden op de kleine geschenkenregeling, dan wordt de banketstaaf in principe individueel belast bij uw werknemers. U moet dan loonheffing inhouden op het loon van uw werknemers en uw werknemers betalen dan belasting over hun banketstaaf. Dit is voor het geven van een banketstaaf uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers de banketstaaf onder willen brengen in de vrije ruimte.

Dit kan alleen als u de waarde van de banketstaaf als eindheffingsbestanddeel aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is de banketstaaf onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaalt u 80% eindheffing.

Banketstaaf op nihil gewaardeerd

Geeft u echter een banketstaaf om direct op de werkplek te nuttigen, dan is deze banketstaaf belastingvrij. De banketstaaf wordt dan aangemerkt als een consumptie op de werkplek en hiervoor geldt een nihilwaardering.

Gewenningsperiode voor modelovereenkomsten

De vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) door modelovereenkomsten gaat niet zonder slag of stoot. Op dit moment is de voorbereidingsfase volop in gang. Wat volgt is de implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd krijgen om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Gedurende die gewenningsperiode hanteert de Belastingdienst een terughoudend handhavingsbeleid.

Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt de VAR per 1 april 2016. De Eerste Kamer moet hier dan wel mee instemmen uiterlijk 26 januari 2016. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomsten. Wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.

Let op!Totdat het werken volgens modelovereenkomsten daadwerkelijk is ingevoerd, kunt u zich als opdrachtgever beroepen op de vrijwarende werking van de VAR.

Gewenningsperiode

Om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten wennen aan het werken met modelovereenkomsten, krijgen zij tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals opgenomen in de overeenkomst. Tot die datum hebben beide partijen een inspanningsverplichting. Zij moeten zich inspannen om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. De Belastingdienst houdt gedurende deze implementatiefase toezicht, hanteert een terughoudend handhavingsbeleid en biedt een helpende hand bij de implementatie.

Tip:Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over het verdwijnen van de VAR, de overgangsregeling, het werken met modelovereenkomsten en de implementatietermijn.

 

Check uw voorlopige aanslag 2016

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016 ontvangen van de Belastingdienst? Mogelijk bevat deze aanslag dan verkeerde teksten. Zo ja, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met extra informatie. Check in ieder geval de geschatte gegevens en bedragen.

De Belastingdienst meldt dat er per abuis verkeerde teksten op de voorlopige aanslag 2016 terecht zijn gekomen. Zo staat er mogelijk dat uw partner in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Of dat u bent gescheiden in 2015, terwijl u in werkelijkheid gewoon getrouwd bent. U kunt deze teksten negeren. Er volgt geen nieuwe voorlopige aanslag 2016, zo meldt de Belastingdienst, omdat het bedrag op de aanslag wel correct is.

Mocht op uw voorlopige aanslag een verkeerde tekst staan, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie.

Let op!
Check in ieder geval de geschatte gegevens op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016. Kloppen de bedragen niet, neem dan contact met ons op.

Verkoop uw eigen woning slim rond de jaarwisseling

Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim.

Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze winst namelijk per 1 januari 2016 in de heffing van box 3. U kunt de belastingheffing in box 3 eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 4 januari 2016.

Tip:
Plan de overdracht van uw eigen woning net na de jaarwisseling. U bespaart daar mogelijk box 3-heffing mee.

Draagt u uw eigen woning bij de notaris over voor 1 januari en wendt u de winst nog voor 1 januari aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de winst op de verkoop van de eigen woning niet in box 3.

Keuzevrijheid met premiepensioenovereenkomst

Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst dan krijgen zij straks de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden. Die keuzemogelijkheid is opgenomen in een nieuw wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel wordt ingevoerd per 1 juli 2016.

Van vast naar variabel

Steeds meer werknemers bouwen hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst. Bij pensioeningangsdatum wordt dan het opgebouwde pensioenpotje omgezet in een vaste levenslange pensioenuitkering. Door met name de lage rentestand valt de pensioenuitkering tegenwoordig in veel gevallen veel lager uit, dan waar de werknemer op had gerekend.

Voor een optimaler pensioenresultaat krijgen werknemers die deelnemen aan een premie- of kapitaalovereenkomst straks de mogelijkheid om uiterlijk op pensioendatum te kiezen tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van beiden.

Variabel pensioen

Kiest een werknemer voor een variabel, risicodragend pensioen dan heeft hij minder inkomenszekerheid, maar daar staat een hoger verwacht pensioenresultaat tegenover. Met deze variant kan men tijdens pensionering doorbeleggen waardoor de pensioenuitkering meebeweegt met het beleggingsrisico. Bij een variabel pensioen bestaat ook de mogelijkheid om financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

Flexibele weloverwogen keuze

Werknemers met een premie- of kapitaalovereenkomst moeten een weloverwogen keuze kunnen maken. Biedt de pensioenuitvoerder van de premie- of kapitaalovereenkomst straks variabele uitkeringen aan, dan mag de werknemer op pensioendatum alsnog kiezen voor een vaste pensioenuitkering. De keuze voor een vast of variabel pensioen hangt namelijk sterk af van de hoogte van de uitkering, maar ook van de te lopen risico’s op dat moment. Een juiste afweging is belangrijk. Daarom zijn pensioenuitvoerders ook verplicht informatie te verstrekken aan werknemers over het keuzerecht voor een variabel of vast pensioen. Bovendien moeten pensioenuitvoerders de gevolgen en risico’s van een variabele uitkering in kaart brengen en een opgaaf verstrekken van de verwachte hoogte van de pensioenuitkering.

Loonadministratie op orde?

Door de invoering van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) moet u vanaf 1 januari 2016 rekening houden met nieuwe maatregelen. Bent u daar al op voorbereid?

  • Op de loonstrook moet u ook kostenvergoedingen specificeren die onderdeel zijn van het loon. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld.
  • Het minimumloon moet giraal worden uitbetaald. Het meerdere mag contant worden uitbetaald.
  • Verrekeningen met en inhoudingen op het wettelijk minimumloon zijn niet meer toegestaan, tenzij het een voorschot betreft en dit van tevoren is afgestemd met de werknemer.

Vier kerst dit jaar eens anders met uw personeel

Door slim te schuiven met uw vergoedingen en verstrekkingen kunt u optimaal gebruikmaken van uw vrije ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een kerstpakket besluiten om een nieuwjaarsgeschenk te geven. Of de kerstborrel buiten de deur vervangen door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. En het bedrijfsfeestje is misschien begin 2016 net zo gezellig als eind 2015.

Omdat deze verstrekkingen dan in 2016 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2016.

Let op!
Bedenk wel dat schuiven alleen zin heeft als u ook in 2016 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt.

Daarnaast kunt u bepaalde vergoedingen of verstrekkingen wellicht anders inrichten. De kerstborrel buiten de deur is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig in uw bedrijfspand. En het scheelt u straks misschien wel 80% belastingheffing. Buiten de deur komt de kerstborrel bij aanwijzing immers ten laste van de vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd.

Let op!
Gaat de borrel binnenshuis gepaard met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,20 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd beduidend minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur die anders ten laste van uw vrije ruimte was gekomen.

Bedrijfsmiddel verkocht? vorm een herinvesteringsreserve

Ga na of u dit jaar een bedrijfsmiddel verkocht heeft en daarbij boekwinst heeft behaald. U kunt dan de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan wel een vervangingsvoornemen hebben en houden.

De herinvesteringstermijn bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin u het bedrijfsmiddel heeft verkocht. Investeert u binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel? Dan kunt u de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Tip:
Stelt u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld uw bv? Dan mag u als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.