Belastingvoordeel voor familiebedrijven

De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen we tegen in de Successiewet. De opvolger kan bij erven of het geschonken krijgen van een onderneming (of aandelen in een onderneming) een beroep doen op de BOR. De waarde van de onderneming tot € 1.060.298 is dan volledig vrijgesteld. Daarboven is een vrijstelling van toepassing van 83%. Boven de € 1.060.298 is dus 17% van de waarde belast voor de schenk- of erfbelasting. Uitgaande van het maximale tarief van 20% (Tariefgroep 1: echtgenoot en kinderen), bedraagt de belastingdruk voor de schenk- of erfbelasting slechts 3,4%.

Kan er geen BOR worden toegepast, dan is door een gecombineerde belastingdruk van inkomstenbelasting en erf- of schenkbelasting maar liefst 40% belasting verschuldigd. Al met al kan men dus ruim 36% belasting uitstellen en besparen bij het toepassen van de BOR.

Voorwaarden

Om de faciliteiten van de BOR te krijgen, moet sprake zijn van ondernemingsvermogen. Er mag dus geen sprake zijn van beleggingsvermogen. Bij vastgoed-bv’s kan er nog wel eens een discussie met de Belastingdienst ontstaan.

Een andere voorwaarde is dat bij erven de onderneming minimaal 1 jaar bij de erflater in bezit moet zijn. Vervolgens moeten de opvolger/ erfgenaam de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten.

Let op! In de praktijk is het dus belangrijk dat ook de beoogd opvolger binnen het familiebedrijf de aandelen erft. Dit kan bijvoorbeeld door het in het testament opnemen van een legaat.

Dat ligt anders bij schenken. De schenker moet de onderneming reeds 5 jaar in bezit hebben en de begiftigde moet de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten. Wordt achteraf niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de vrijstelling alsnog teruggedraaid.

Tip: De vrijstelling in de Successiewet kan worden toegepast bij het schenken of erven van een onderneming. Wellicht is het voor het familiebedrijf mogelijk en tevens interessant om de onderneming tijdens leven te schenken. Dit kan veel belasting schelen.

The post Belastingvoordeel voor familiebedrijven appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Teruggaafverzoek dividendbelasting voortaan digitaal

Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wilt u Nederlandse dividendbelasting terugvragen, dan kan dit voortaan alleen nog digitaal. Daarvoor moet u zich eerst bij de Belastingdienst registreren.

Registeren

Tot 22 februari van dit jaar kon u via de site van de Belastingdienst nog een formulier downloaden voor een teruggaafverzoek van dividendbelasting. Dat is nu veranderd. Om als Nederlandse stichting of vereniging dividendbelasting terug te kunnen vragen moet u zich eerst registreren. Dit registratieformulier is terug te vinden op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Registratie is slechts eenmaal nodig.

Digitaal teruggaafverzoek

Na registratie is de dividendbelasting terug te vragen met het formulier ‘Verzoek teruggaaf dividendbelasting’. Dit formulier is eveneens terug te vinden op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

The post Teruggaafverzoek dividendbelasting voortaan digitaal appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere

Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kan maken.

Werkgevers kunnen naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente voor arbeidsbeperkte jongeren die ze nu al in dienst hebben en die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Verder wordt forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk in de eerste zes maanden van het dienstverband.

Een wetsvoorstel waarin de uitbreidingen van de loonkostensubsidie zijn opgenomen, is in de maak. Meer details volgen dus nog. Zodra het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer – dat is waarschijnlijk kort na de zomer – mogen gemeenten de wijzigingen voor de loonkostensubsidie al gaan uitvoeren.

The post Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Transitievergoeding bij doorstart na faillissement

Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald.

Onduidelijk was tot dusverre of er ook sprake is van opvolgend werkgeverschap bij een doorstart na een faillissement en overname van personeel van de failliet verklaarde onderneming. De kanonrechter is van mening van wel.  Dit op grond van het opvolgend werkgeverschap waardoor de dienstjaren die voor het faillissement zijn opgebouwd, mee overgaan naar de doorstartende werkgever. Als die vervolgens overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan is hij wel een transitievergoeding verschuldigd over alle voorafgaande dienstjaren. De kantonrechter oordeelt dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad een ‘knip’ aan te brengen in het opvolgend werkgeverschap voor en na het faillissement. De volledige arbeidsduur van voor het faillissement telt dus mee bij het bepalen van de transitievergoeding.

Het is hierbij maar zeer de vraag wat dit oplevert voor de werknemers die ontslagen zijn, want een doorstarter zal zich nu wel twee keer bedenken waar het gaat om het in dienst nemen van voormalige werknemers van de failliet verklaarde onderneming.

The post Transitievergoeding bij doorstart na faillissement appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

WBSO en RDA melden vóór 1 april

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 1 april aanstaande de tijd.

Doorgeven gerealiseerde uren

Zowel de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) als de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen. Een daarvan is het binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar doorgeven van de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de eventuele kosten en uitgaven.

Wees op tijd!

Doe uw mededeling van de gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in ieder geval vóór 1 april aanstaande. U riskeert anders een boete. Datzelfde geldt als u helemaal geen mededeling doet. Bovendien vervalt dan uw fiscale voordeel over 2015 van de WBSO/RDA.

Let op! Voor de innovatieve zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO geldt een afwijkende regeling. Realisatie hoeft alleen te worden gemeld wanneer minder dan 500 S&O-uren zijn gemaakt, tenzij ook gebruik is gemaakt van de RDA. Dan is een mededeling van de realisatie altijd verplicht.

Wijzigingen 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. De verplichting om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven is niet veranderd.

The post WBSO en RDA melden vóór 1 april appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

WBSO en RDA melden vóór 31 maart

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 31 maart aanstaande de tijd.

Doorgeven gerealiseerde uren

Zowel de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) als de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen. Een daarvan is het binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar doorgeven van de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de eventuele kosten en uitgaven.

Wees op tijd!

Doe uw mededeling van de gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in ieder geval vóór 31 maart aanstaande. U riskeert anders een boete. Datzelfde geldt als u helemaal geen mededeling doet. Bovendien vervalt dan uw fiscale voordeel over 2015 van de WBSO/RDA.

Let op! Voor de innovatieve zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die in 2015 gebruik heeft gemaakt van de WBSO geldt een afwijkende regeling. Realisatie hoeft alleen te worden gemeld wanneer minder dan 500 S&O-uren zijn gemaakt, tenzij ook gebruik is gemaakt van de RDA. Dan is een mededeling van de realisatie altijd verplicht.

Wijzigingen 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. De verplichting om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling te doen van het aantal gerealiseerde uren en de gerealiseerde kosten en uitgaven is niet veranderd.

The post WBSO en RDA melden vóór 31 maart appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Huizenbezitters niet de dupe van te hoge hypotheek

Loan-to Value

Wilt u een hypotheek afsluiten dan kan dit in 2016 tot maximaal 102% (2015: 103%) van de waarde van het koophuis. Die verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis heet Loan-to-Value (LTV). Deze LTV gaat stapsgewijs omlaag naar 100% in 2018.

Wilt u energiebesparende maatregelen, zoals dak- en gevelisolatie, meefinancieren, dan kunt u een hogere hypotheek krijgen. Deze kosten mogen worden meegefinancierd in een hypothecair krediet voor zover dit krediet niet meer bedraagt dan 106% van de taxatiewaarde van de woning.

Verwarring

Over de regels voor een hogere hypotheek bij besteding van een gedeelte van de lening aan energiebesparende maatregelen, is verwarring ontstaan. Hierdoor zijn sommige huizenbezitters met een minimale investering aan energiebesparende maatregelen, een hypotheek aangegaan voor maximaal 106% van de waarde van hun woning. Ondanks dat dit niet de bedoeling is, zijn er geen fiscale consequenties.

Geen fiscale schade

Huizenbezitters lopen, ondanks de mogelijk niet correct toegepaste LTV-ratio van 106%, geen fiscale schade op en de rente op hun te hoge hypotheek is gewoon aftrekbaar, mits natuurlijk de lening is aangewend voor de eigen woning.

The post Huizenbezitters niet de dupe van te hoge hypotheek appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Studiekosten beperkt aftrekbaar

De kosten voor het studiejaar 2014/2015 kunnen, voor zover deze in 2015 betaald zijn, nog worden afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om college- en ander lesgeld, eventuele examengelden, de kosten van verplicht voorgeschreven boeken en studiematerialen en verplicht voorgeschreven zaken als veiligheidsbrillen en handschoenen etcetera. Deze kosten kunnen, voor zover vóór 1 september 2015 betaald, nog worden afgetrokken. De in de maanden januari tot en met augustus ontvangen studiefinanciering, moet hiervan worden afgetrokken evenals een algemeen drempelbedrag van € 250.

Tip: Alleen degene die de studie volgt of diens partner kunnen studiekosten aftrekken. Studerende kinderen leveren de ouders dus geen aftrekpost op.

The post Studiekosten beperkt aftrekbaar appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Nieuwe ontslagaanvraagformulieren UWV

Wilt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV gebruik dan steeds de juiste formulieren en zorg voor een complete aanvraag. De termijn voor behandeling van de ontslagaanvraag door het UWV duurt ongeveer vier weken. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat het UWV een correcte aanvraag heeft ontvangen. Gebruikt u verouderde formulieren dan kan dit vertraging opleveren. Gebruik dan ook steeds de nieuwste aanvraagformulieren voor ontslag. Deze zijn te downloaden via uwv.nl/werkgevers.

Ontslagaanvraag indienen

De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit drie delen:

  • Deel A voor het invullen van meer algemene gegevens,
  • Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt,
  • Deel C voor het onderbouwen van uw aanvraag voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen.

De ontslagaanvraag voor een werknemer die langer dan 104 weken ziek is (aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) bestaat uit één formulier.

Let op! Heeft u alles ingevuld en voorzien van alle bijlagen, dan moet u de formulieren uploaden via het werkgeversportaal op uwv.nl.

The post Nieuwe ontslagaanvraagformulieren UWV appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 maart 2016 aangifte!

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dat nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2016. U riskeert anders een boete.

Een aangifte schenkbelasting is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de ‘normale’ vrijstelling voor de schenkbelasting vallen. Heeft u bijvoorbeeld van uw ouders in 2015 één of meerdere schenkingen ontvangen, maar is dit in totaal niet meer geweest dan € 5277, dan hoeft u geen aangifte te doen.

In alle andere gevallen van schenking moet er wel een aangifte worden gedaan, ongeacht of u nu wel of niet daadwerkelijk schenkbelasting verschuldigd bent. Dus ook als u een schenking heeft ontvangen die onder de verhoogde vrijstelling valt. In de aangifte kunt u aangeven welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Heeft u in 2015 schenkingen ontvangen, dan moet de aangifte bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart 2016. Bent u te laat, of vergeet u de aangifte schenkbelasting te doen, dan kan er een boete worden opgelegd.

The post Schenking ontvangen in 2015? Doe voor 1 maart 2016 aangifte! appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.