Stakingslijfrente? Betaal vóór 1 juli!

Bent u in 2015 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima uw winst bij staking geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Dat levert u een extra lijfrentepremieaftrek op, mits u deze premie vóór 1 juli 2016 heeft betaald.

Lijfrentepremies

Normaal gesproken zijn lijfrentepremies alleen aftrekbaar in het jaar dat u deze heeft betaald. Aftrek is binnen bepaalde grenzen en onder voorwaarden mogelijk en alleen bij een tekort aan pensioenopbouw. De maximale hoogte van de lijfrentepremieaftrek wordt bepaald aan de hand van de zogeheten jaarruimte en/of reserveringsruimte.

Stakingslijfrente

Voor een lijfrentepremie met betrekking tot de staking van uw onderneming geldt een afwijkende regeling. Heeft u als ondernemer in 2015 uw onderneming (gedeeltelijk) gestaakt en maakt u gebruik van de mogelijkheid  om de stakingwinst (deels) om te zetten in een lijfrente, dan is de premie voor deze stakingslijfrente aftrekbaar mits u de premie in de eerste zes maanden van 2016 betaalt. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente. De hoogte van de extra lijfrentepremieaftrek (stakingslijfrente) is afhankelijk van uw leeftijd en van de situatie bij staking.

Tip: Om gebruik te kunnen maken van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking is tijdige betaling (vóór 1 juli 2016) noodzakelijk. Wanneer uw onderneming overgaat van een eenmanszaak naar een bv, kunt u de lijfrente ook onderbrengen bij de voortzettende onderneming. U kunt dan een lijfrente bedingen bij uw bv in plaats van bij een bank of verzekeraar.

The post Stakingslijfrente? Betaal vóór 1 juli! appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Extra kinderopvangtoeslag vanaf 2017

Vanaf 2017 krijgen ouders minimaal een derde van de kinderopvangkosten vergoed. Per saldo krijgen de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33%. Afhankelijk van onder meer het inkomen en het aantal dagen opvang gaan ouders er volgend jaar tussen enkele tientjes en ruim € 900 op vooruit.

Daarnaast verhoogt het kabinet ook de maximaal te vergoeden uurprijzen voor de dagopvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Ouders krijgen voor het bedrag boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan. De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de hoogte van het inkomen van de ouders, het aantal kinderen en de soort opvang.

The post Extra kinderopvangtoeslag vanaf 2017 appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Vakantiegeld dit jaar zwaarder belast?

Eind mei heeft u uw vakantiegeld gekregen. Extra salaris, waarnaar veelal reikhalzend wordt uitgezien. De belastingheffing over het vakantiegeld is dit jaar echter gewijzigd, waardoor werknemers meer of minder van hun vakantiegeld overhouden dan in voorgaande jaren. Dit heeft verschillende oorzaken en de vraag of een werknemer meer of minder netto overhoudt, hangt onder meer af van de hoogte van zijn inkomen.

Eén van de oorzaken is dat de zogenaamde voordeelregeling niet meer kan worden toegepast. Tot dit jaar kon de werkgever het vakantiegeld optellen bij het gewone loon en hier belasting over inhouden, als dit althans voordeliger was voor de werknemer. Dat kan dit jaar dus niet meer. Een andere oorzaak van het verschil is het feit dat de tabellen waarmee de loonheffing over het vakantiegeld berekend wordt, dit jaar nog beter aansluiten op de verschuldigde belasting. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers na afloop van het jaar via hun definitieve aanslag alsnog meer belasting over hun vakantiegeld moeten betalen, of juist een deel terug krijgen van de ingehouden belasting.

Omslagpunt bij € 18.000

Het omslagpunt ligt bij een jaarinkomen van ongeveer € 18.000. Tot dit jaarinkomen kunnen werknemers een voordeel hebben van de nieuwe regels, boven dit bedrag pakt het nadelig uit. Overigens is het voor- en nadeel maar betrekkelijk. Een eventueel verschil tussen de ingehouden belasting en de verschuldigde belasting wordt weer rechtgetrokken als een werknemer een aangifte indient. Dit zal onder meer gebeuren als hij bijvoorbeeld aftrekbare hypotheekrente heeft. Voor de overgrote meerderheid van de werknemers betekent de nieuwe regeling dus slechts het verdwijnen van een tijdelijk voor- of nadeel.

Nieuwe regels ook voor bonus

De nieuwe regels zullen overigens ook merkbaar zijn wanneer andere vormen van bijzondere beloningen worden uitbetaald, zoals een dertiende maand of bonus. Werkgevers doen er dan ook verstandig aan hun personeel voor te lichten over de nieuwe regeling om zodoende vragen te voorkomen. Heeft u vragen over de nieuwe regels, neem dan contact op met uw adviseur.

The post Vakantiegeld dit jaar zwaarder belast? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Kan ik btw terugvragen als ik mijn vakantiewoning verhuur?

De btw die bij de aankoop berekend wordt, kunt u in sommige gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. Of u de btw die bij de aankoop berekend wordt terug kunt vragen is afhankelijk van de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Als u deze ook (gedeeltelijk) verhuurt, kunt u mogelijk de btw (gedeeltelijk) terugvragen. De verhuur van de vakantiewoning moet dan zodanig zijn dat sprake is van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Hiervan is volgens beleid van de Belastingdienst in ieder geval sprake als de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar wordt verhuurd.

Tip: Verhuurt u de vakantiewoning voor minder dan 140 dagen per jaar dan kan er nog steeds sprake zijn van exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen. Neem voor uw persoonlijke situatie contact op met één van onze adviseurs.

Hoeveel btw u kunt terugvragen is afhankelijk van uw eigen gebruik.

Voorbeeld

U koopt in 2016 een vakantiewoning voor € 121.000 (inclusief btw). De vakantiewoning wordt in 2016 voor 70% verhuurd en voor 30% door u zelf gebruikt. Van de btw bij aankoop (€ 21.000) kunt u dan in 2016 € 14.700 (70%) terugvragen bij de Belastingdienst.

Let op! Om btw te kunnen terugvragen dient u zich als ondernemer voor de omzetbelasting aan te melden bij de Belastingdienst. Inschrijven als ondernemer bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet nodig.

Indien de Belastingdienst van mening is dat u voor de verhuur van de vakantiewoning ondernemer bent voor de btw en u dus uw btw kunt terugvragen, dient u ook 6% btw over de huur te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst.

The post Kan ik btw terugvragen als ik mijn vakantiewoning verhuur? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Kies je eigen pensioenmoment

Uiteraard moet de afgesloten pensioenovereenkomst de ruimte bieden om eerder of later uit te keren. De AOW-leeftijd is nu al vaak 67 jaar, maar na 2021 geldt dit voor iedereen. Houd er rekening mee dat de uitkering bij vervroeging gekort wordt en bij uitstel verhoogd zal worden.

Eerder stoppen

Het laten ingaan van het pensioen voor het 60e levensjaar kan alleen als naar rato de werkzaamheden worden verminderd. Vanaf bijvoorbeeld 58 jaar kan iemand voor 50% met pensioen en voor 50% blijven doorwerken. Na 60 jaar wordt deze eis niet meer gesteld. Uiteraard moet over beide inkomsten progressief loonbelasting worden betaald. 
De combinatie van vroegtijdig deeltijdpensioen in combinatie met parttime doorwerken wordt gestimuleerd. Dit zal steeds vaker voorkomen en is ook dé oplossing voor diegenen die te weinig pensioen hebben opgebouwd. In het uiterste geval kan iemand vanaf 60 jaar zijn volledige pensioen in laten gaan én gewoon blijven werken.

Doorwerken na pensioenleeftijd

Uitstel tot na de formele pensioenleeftijd kan alleen als er, ook naar rato, wordt doorgewerkt. Het pensioen mag dan gewoon naast het salaris worden uitgekeerd, maar ook worden uitgesteld. Uitstel kan tot de uitkering maximaal 100% van het pensioengevende loon, inclusief AOW, bedraagt. Als dat voor het 72e levensjaar wordt bereikt, groeit het niet verder aan. Als het in eigen beheer wordt gehouden móet het ingaan zodra de 100%-grens is bereikt. Er mag altijd, ook na 72 jaar, gewoon worden doorgewerkt.

The post Kies je eigen pensioenmoment appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

DBA: wanneer met terugwerkende kracht corrigeren?

Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen. Vanaf dat moment kunt u alleen nog zekerheid over de loonheffingen krijgen als u werkt met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. In de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 krijgt u de tijd om een modelovereenkomst af te sluiten en de voorwaarden en omstandigheden eventueel aan te passen. Wordt vanaf 1 mei 2017 dan toch een dienstbetrekking geconstateerd dan zal de Belastingdienst corrigeren. Als deze dienstbetrekking in de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 ook al bestond, zal de Belastingdienst in deze periode niet met terugwerkende kracht corrigeren, tenzij zich één van de drie uitzonderingssituaties zich voordoet. Dit schrijft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris beschrijft de drie uitzonderingssituaties niet in zijn antwoord, maar verwijst daarvoor naar zijn eerder gepubliceerd transitieplan. Daaruit blijkt dat het gaat om de volgende drie situaties.

  1. Voor 1 mei 2016 beschikte de opdrachtnemer over een VAR-wuo of VAR-dga op basis waarvan de opdrachtgever vrijwaring had voor de loonheffingen, terwijl er feitelijk sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking. De opdrachtgever en opdrachtnemer ondernemen in de periode 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geen enkele activiteit en doen geen enkele inspanning om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Zij kunnen niet aannemelijk maken dat zij met elkaar in onderhandeling waren over aanpassingen in hun overeenkomst of werkwijze teneinde buiten dienstbetrekking te werken. Zij maakten ook geen gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde (model- of voorbeeld-)overeenkomst of hebben een daarmee overeenkomende overeenkomst afgesloten. De opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen er tegelijkertijd niet voor om loonheffingen af te dragen of te voldoen.
  2. De Belastingdienst heeft in de periode voor 1 mei 2016 al schriftelijk kenbaar gemaakt dat de bij onderzoek aangetroffen arbeidsrelaties te duiden zijn als een (fictieve) dienstbetrekking. Dat er geen gevolg aan die conclusie kon worden verbonden lag aan de vrijwarende werking van de VAR. De Belastingdienst stelt na 1 mei 2016 vast dat de feiten en omstandigheden niet afwijken van die waarover eerder schriftelijk kenbaar is gemaakt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en dat er geen loonheffingen worden afgedragen of voldaan. Tegelijkertijd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer niet aannemelijk maken dat zij inspanningen hebben verricht om hun werkwijze te veranderen zodat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.
  3. Er is sprake van grove schuld of opzet die door de Belastingdienst moet worden gesteld en bewezen.

Let op! Doet één van de hiervoor beschreven situaties zich voor dan zal de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2016 corrigeren. In alle overige situaties zal de Belastingdienst pas corrigeren vanaf 1 mei 2017, aldus de staatssecretaris in zijn antwoord op Kamervragen.

The post DBA: wanneer met terugwerkende kracht corrigeren? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Dienstbetrekking bij tijdelijke vervanging werknemer?

Voor het tijdelijk vervangen van een werknemer hebben wij in het verleden wel eens een zzp’er met een VAR-verklaring ingehuurd. De VAR is vanaf 1 mei 2016 vervallen. Kan ik nu nog wel een zzp’er de werkzaamheden van mijn tijdelijk uitgevallen werknemer laten uitvoeren of ontstaat daarmee automatisch een dienstbetrekking met deze zzp’er?

Ook na 1 mei 2016 kunt u nog steeds een zzp’er inschakelen om tijdelijk de werkzaamheden van een uitgevallen werknemer te verrichten. Of die zzp’er in dienstbetrekking is bij u wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. Het gegeven dat deze zzp’er dezelfde werkzaamheden uitvoert als uw werknemer betekent niet automatisch dat de zzp’er ook bij u in dienstbetrekking is. Dit is wel het geval als de zzp’er dezelfde werkzaamheden uitvoert onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als uw tijdelijk uitgevallen werknemer.

Tip! Wilt u zekerheid of sprake is van een dienstbetrekking, sluit dan een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met de zzp’er. Zorg dat de voorwaarden en omstandigheden waaronder de zzp’er werkt overeenkomen met de afspraken in de modelovereenkomst of leg desnoods uw eigen modelovereenkomst voor bij de Belastingdienst.

The post Dienstbetrekking bij tijdelijke vervanging werknemer? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Belastingdienst verstuurt onterechte aanslagen zonnepaneeleigenaren

De Belastingdienst heeft mogelijk onterechte aanslagen omzetbelasting aan zonnepaneeleigenaren verstuurd. Het gaat om aanslagen omzetbelasting met datum 28 mei 2016 aan eigenaren van zonnepanelen die ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ hebben aangevraagd, maar nog geen goedkeurend bericht daarover hebben ontvangen.

De aanslag omzetbelasting is verzonden voordat het verzoek om ontheffing door de Belastingdienst in behandeling is genomen. Betreffende zonnepaneeleigenaren ontvangen van de Belastingdienst een excuusbrief voor de onterechte aanslag omzetbelasting. Met een dergelijke excuusbrief in de hand, hoeft de aanslag van 28 mei 2016 niet te worden betaald. Er volgt zo snel mogelijk een beschikking met datum 3 juni 2016 waarmee de Belastingdienst het aanslagbedrag vermindert tot € 0. Verder belooft de Belastingdienst om de verzoeken om ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ zo snel mogelijk te behandelen.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Als zonnepaneeleigenaar bent u ondernemer voor de btw. U moet dan ook aangifte omzetbelasting doen. Betaalt u jaarlijks niet meer dan € 1.345 aan btw, dan kunt u bij de Belastingdienst een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ aanvragen. Met een dergelijke ontheffing hoeft u geen btw-aangifte te doen.

The post Belastingdienst verstuurt onterechte aanslagen zonnepaneeleigenaren appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Kunt u de kosten van het reinigen van werkkleding belastingvrij vergoeden?

Veel bedrijven maken gebruik van werkkleding. Denk aan schilders, postbodes of beveiligers. Dergelijke kleding moet natuurlijk ook regelmatig gereinigd worden. De vraag is of dit belastingvrij mogelijk is en zo ja, op welke manier?

Werkkleding is alleen belastingvrij als de werkgever deze ter beschikking stelt. Dit wil zeggen dat de kleding eigendom is en blijft van de werkgever. Verlaat de werknemer op een bepaald moment het bedrijf, dan betekent dit ook dat hij de kleding weer bij de werkgever dient in te leveren. Werkkleding die de werkgever ter beschikking stelt, kan ook belastingvrij gereinigd worden.

Eigendom van de werknemer

Werkkleding die een werkgever verstrekt of vergoedt, is in beginsel belast. Dergelijke kleding kan ook niet belastingvrij gereinigd worden. Het betreft dan dus kleding die eigendom is van de werknemer en die hij bij het einde van de dienstbetrekking ook niet hoeft in te leveren. Als dergelijke kleding wordt vergoed of verstrekt, kan dit wel worden ondergebracht in de vrije ruimte van 1,2% volgens de werkkostenregeling. Zoals bekend moet de werkgever 80% eindheffing betalen als die vrije ruimte tekort schiet.

Tip! Wilt u belastingheffing over werkkleding of het reinigen ervan voorkomen, dan dient u de kleding dus ter beschikking te stellen.

Wat is werkkleding?

Er zijn diverse soorten werkkleding. Om te beginnen ‘echte’ werkkleding die eigenlijk alleen tijdens het werk is te dragen. Denk bijvoorbeeld aan de overall van de schilder. Verder is ook kleding die is voorzien van een logo, aan te merken als werkkleding. Ieder kledingstuk moet dan een logo hebben van minstens 70 cm2 en het logo moet verband houden met het betreffende bedrijf. Een uniform, waaraan werknemers van een bepaald bedrijf of beroep te herkennen zijn, is ook aan te merken als werkkleding. Ten slotte kan ook gewone kleding werkkleding zijn als deze aantoonbaar wordt achtergelaten op de werkplek.

Heeft u vragen over de fiscale kanten van werkkleding of het reinigen ervan, neem dan contact op met uw adviseur.

The post Kunt u de kosten van het reinigen van werkkleding belastingvrij vergoeden? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

55 miljoen beschikbaar voor logistieke innovatie mkb

Mkb’ers die willen investeren in een logistieke innovatie kunnen in aanmerking komen voor de MIT, de mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Aanvragen moeten tussen 10 mei en 1 september 2016 worden ingediend.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de innovatie passen in een van de vijf onderwerpen: Bundeling en Multimodaliteit, (Inter)nationale regelgeving, Ketensamenwerking, Servicelogistiek en Ketenfinanciering.

Zowel individuele als gezamenlijke projecten

De MIT bedraagt € 55 miljoen en is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de provincies. Het bedrag wordt op vier verschillende manieren beschikbaar gesteld. Individuele bedrijven kunnen een verzoek indienen voor een:

  • kennisvoucher met een maximaal bedrag van € 3.750,
  • innovatieadviesproject met een maximale begrotingsvergoeding van 50% tot maximaal € 10.000,
  • haalbaarheidsproject met een maximale begrotingsvergoeding van 40% tot maximaal € 50.000,
  • TKI-innovatiemakelaars en –netwerkactiviteiten met een maximale begrotingsvergoeding van 50% tot maximaal € 10.000.

Voor de samenwerking tussen ten minste twee bedrijven kan een aanvraag worden ingediend voor een R&D-samenwerkingsproject met een maximale begrotingsvergoeding van 35% met een minimum van € 50.000 tot maximaal € 350.000.

Dien projectvoorstel zo snel mogelijk in

Projectvoorstellen voor de vouchers en innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten worden op basis van binnenkomst behandeld. Hoe eerder de aanvraag op het bureau van het regioloket ligt, des te groter de kans op toekenning. Het eLoket gaat op 10 mei 2016 open en sluit op 1 september van dit jaar. De R&D-samenwerkingsvoorstellen worden behandeld via het tenderprincipe. Een aanvraag kan vanaf 9 juli tot 1 september 2016 worden ingediend.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden van de MIT? Kijk dan op de website van RVO of download de folder.

The post 55 miljoen beschikbaar voor logistieke innovatie mkb appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.