Mogelijke afschaffing kleineondernemersregeling

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting)  verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Let op! De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen.

Vervanging 

Omdat de staatssecretaris de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst en de administratieve lasten voor de ondernemers te hoog vindt, onderzoekt hij of de KOR vervangen kan worden door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling. Of en wanneer die vervanging plaatsvindt is nog niet bekend. De staatssecretaris heeft de hoop uitgesproken de Tweede Kamer daarover nog in 2016 te informeren.

The post Mogelijke afschaffing kleineondernemersregeling appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Andere werktijden in de automotive. Zorgt u voor een maaltijd?

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het dagvenster vastgesteld van 7.00 tot 20.00 uur. Deze verschuiving heeft wellicht tot gevolg dat uw personeel anders gaat werken en dat u op gezette tijden voor een maaltijd gaat zorgen. Realiseert u zich daarbij dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.

Maaltijd op de werkplek

Voor zogenaamde maaltijden op de werkplek geldt een fiscale waardering. Voor het jaar 2016 bedraagt deze waardering € 3,25 per maaltijd. Of u uw personeel nu een ontbijt, lunch of diner voorzet, maakt hierbij niet uit. De fiscale bijtelling voor elke maaltijd bedraagt € 3,25.

Let op! Kost de maaltijd op de werkplek meer dan € 3,25, dan bedraagt de fiscale bijtelling toch maar € 3,25. Dit geldt echter ook als de maaltijd minder dan € 3,25 kost, bijvoorbeeld omdat u bij de plaatselijke supermarkt gezamenlijke inkopen doet voor de lunch. U moet dan nog steeds € 3,25 bijtellen volgens de Belastingdienst. Overleg met uw adviseur over de mogelijkheden om in dat geval een lager bedrag bij te tellen. Bedenk daarbij dat de Belastingdienst daar niet zonder meer mee akkoord gaat en dat een rechter hierover waarschijnlijk uitkomst zal moeten bieden.

Vraagt u een eigen bijdrage?

Betaalt uw personeel een eigen bijdrage, dan wordt de fiscale bijtelling daarmee verlaagt. Bij een eigen bijdrage van € 3,25 per maaltijd blijft de maaltijd dan ook onbelast!

Uitzondering voor diner mogelijk

Voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter geldt een uitzondering. Deze maaltijden kunt u onbelast verstrekken. De Belastingdienst heeft als vuistregel dat als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 niet thuis kan eten, er in elk geval sprake is van een meer dan bijkomstige zakelijke maaltijd.

Tip: Uw personeel dat een dienst draait die aanvangt voor 17.00 en eindigt na 20.00 uur, kan onbelast dineren op uw kosten. Daarbij maakt het niet uit of de maaltijd op de werkplek wordt genuttigd of dat buiten de deur wordt gegeten.

Uitzondering: geen maaltijd

Ook voor consumpties die niet als maaltijd kunnen worden aangemerkt (bijvoorbeeld een drankje, een stukje fruit, een gebakje of andere tussendoortjes van weinig waarde) geldt een uitzondering. Deze consumpties kunt u onbelast verstrekken mits zij geen deel uitmaken van een maaltijd.

Over de cao Automotive

Door het nieuwe dagvenster ontstaan er andere werktijden waarin geen toeslag wordt betaald. Dit is het resultaat van een recent gesloten principe-akkoord van de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT).

The post Andere werktijden in de automotive. Zorgt u voor een maaltijd? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Zorg voor correcte factuur inruilauto bij selfbilling

Bij selfbilling wordt een factuur door de afnemer opgemaakt en uitgereikt in plaats van door de verkopende partij. In de autobranche komt dit nogal eens voor. Het gaat dan vaak om de situatie waarin het garagebedrijf of de dealer ten aanzien van een btw-inruilauto (geen margeregeling) zelf de factuur opstelt voor de leverancier van de inruilauto.

Heeft u hiermee te maken? Let dan op dat u over de juiste factuur beschikt. Indien dit niet het geval is, loopt u het risico op een boete.

Factuurvereisten

Bij selfbilling moet aan de factuurvereisten worden voldaan. De leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van een factuur. Uiteraard dient aan de algemene factuurvereisten worden voldaan, denk bijvoorbeeld aan vermelding van de datum, een factuurnummer en het btw-nummer van de leverancier op de factuur. Naast de algemene factuurvereisten geldt in het geval van selfbilling nog een aantal aanvullende vereisten:

 • De leverancier van de auto en de afnemer moeten vooraf overeen zijn gekomen dat de afnemer de factuur opmaakt.
 • Duidelijk moet zijn dat de afnemer de factuur heeft opgesteld. Daarom moeten op de factuur de woorden ‘factuur uitgereikt door afnemer’ zijn vermeld.
 • De leverancier kan de factuur weigeren omdat deze bijvoorbeeld onjuist is en meldt dit aan de afnemer. In dat geval verliest de factuur haar werking als factuur. De leverancier moet dan vervolgens zelf een factuur uitreiken.

Inkoopfactuur

Als de inkoopfactuur aan de factuurvereisten voldoet, heeft het inkopende automobielbedrijf recht op vooraftrek van btw. Wanneer geen juiste inkoopfactuur aanwezig is, kan de Belastingdienst het recht op vooraftrek wijzigen.

Verkoopfactuur

De leverancier van de auto moet controleren of de facturen aan de vereisten voldoen en is verantwoordelijk voor de afdracht van de btw. Wanneer geen juiste verkoopfactuur aanwezig is, kan de verkoper een boete van maximaal € 5.278 per factuur opgelegd krijgen.

Let op! De afnemer mag de factuur zelf opmaken, maar van belang is dat telkens aan de factuurvereisten en de extra voorwaarden voor selfbilling is voldaan. Bij het niet aanwezig zijn van een juiste inkoopfactuur bij de afnemer van de auto, kan hem het recht op vooraftrek worden geweigerd. De verkoper kan bij het niet aanwezig zijn van een juiste verkoopfactuur een boete opgelegd krijgen.

The post Zorg voor correcte factuur inruilauto bij selfbilling appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Aftrek congres zakenlunch en receptie omhoog

De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars zal waarschijnlijk vanaf 2017 omhoog gaan. Dit heeft de Staatssecretaris deze week aangekondigd. Deze aftrekmogelijkheid van de zogenaamde ‘gemengde kosten’ geldt voor IB-ondernemers en resultaatgenieters.

Met zijn aankondiging doelt de Staatssecretaris waarschijnlijk op de volgende in aftrek beperkte kosten en lasten die verband houden met:

 • Voedsel, drank en genotmiddelen;
 • Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
 • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Huidige regeling

Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten zijn dan wel aftrekbaar.

Nieuwe regeling?

Met de wetswijziging wil de Staatssecretaris waarschijnlijk het aftrekpercentage van 73,5% verhogen. Hoeveel de verhoging is en of ook het bedrag van € 4.500 mogelijk verlaagd wordt, is nog niet bekend. Het voorstel wordt voor 7 november 2016 verwacht. Het budget van de maatregel is wel al bekend en bedraagt 20 miljoen.

Let op! De hiervoor beschreven aftrekbeperking geldt voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. In de vennootschapsbelasting geldt de aftrekbeperking echter ook als er werknemers in dienst zijn. Het bedrag van € 4.500 wordt in dat geval vervangen door 0,4% van het totale belastbare loon van de werknemers als dit tot een hogere uitkomst leidt.

The post Aftrek congres zakenlunch en receptie omhoog appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt

Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige werkruimte huurwoning’ gebruik maken. In antwoord op Kamervragen meldde de Staatssecretaris gisteren dat hij een wetswijziging voorbereid waardoor deze aftrek vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Afgelopen augustus bepaalde de Hoge Raad nog dat een ondernemer met een onzelfstandige werkruimte in de huurwoning onder voorwaarden kosten in aftrek kan brengen op zijn winst.

Huidige voorwaarden voor aftrek

Er kan alleen van de aftrekpost gebruik worden gemaakt als de huurwoning voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt én de huurrecht is aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op dat moment kan de betaalde huur in aftrek worden gebracht op de winst. Wel moet daarop een correctie worden aangebracht ter grootte van het eigen woning forfait voor ondernemingswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning.

Tip: De Hoge Raad heeft in de uitspraak niet aangegeven of ook recht op aftrek van kosten bestaat voor met de werkruimte samenhangende kosten. Denk daarbij aan de kosten van de inrichting, verzekeringen, de OZB en dergelijke. Uit eerdere rechtspraak is echter af te leiden dat een evenredig deel hiervan ook in aftrek komt. Dit is dus nog niet door de Hoge Raad bevestigd.

Aftrek via aangifte inkomstenbelasting

Het aanmerken van het huurrecht als ondernemingsvermogen doet u in de eerste aangifte waarbij dit speelt. Dit betekent dat u in dit doet in het jaar waarin de huur aanvangt of in het jaar waarin uw onderneming start. Staat de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar nog niet definitief vast, dan kunt u nog gebruik maken van de aftrekpost, ook met terugwerkende kracht. De Staatssecretaris heeft al aangegeven dat in gevallen waarin de aangifte wel al definitief vaststaat, het niet meer mogelijk is alsnog als ondernemingsvermogen te etiketteren. U kunt dan geen gebruik meer maken van de aftrekpost in 2016 en eerdere jaren. Onder bijzonder omstandigheden kan dit anders zijn. Overleg hierover met onze adviseurs.

Let op! De aftrek kan alleen worden toegepast door IB-ondernemers en resultaatgenieters met een huurwoning. Ondernemers met een koopwoning of dga’s met een huurwoning kunnen geen beroep doen op het arrest van de Hoge Raad. Zij kunnen overigens wel gebruik maken van de fiscale faciliteiten die al jaren gelden voor de zelfstandige werkruimte. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.

Wetswijziging met ingang van 2017

De pret die velen dachten te hebben naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad lijkt slechts van korte duur. De Staatssecretaris heeft gisteren namelijk een wetswijziging aangekondigd die er op neer komt dat de aftrek van kosten voor de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning niet meer mogelijk is vanaf 2017. De voorgestelde wetswijziging zal voor 7 november 2016 bekend gemaakt worden. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met deze wijziging kan alleen nog in 2016 van deze aftrekpost gebruik worden gemaakt.

Tip: Betreft het een zelfstandige werkruimte  die voldoet aan de daarvoor gestelde criteria dan blijft aftrek mogelijk, ook in 2017. Neem voor de exacte voorwaarden van de aftrek van een zelfstandige werkruimte contact op met onze adviseurs.

The post Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Meld uw knelpunten modelovereenkomsten

Het meldpunt is geopend om zicht te krijgen op onbedoelde effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van afschaffing van de VAR en de invoering van modelovereenkomsten. De knelpunten worden door de ministeries van Financiën en SZW geïnventariseerd en daarna samen met branche- en belangenorganisaties opgepakt.

Online formulier

Meldingen kunnen gedaan worden via een online digitaal formulier dat u vindt op www.meldpuntdba.nl. Anonieme meldingen zijn niet mogelijk. Op deze wijze wil staatssecretaris Wiebes de echtheid van de meldingen waarborgen en fraude voorkomen. Bovendien kan hierdoor ook gerichte informatie bij de melder opgevraagd worden om de gemelde knelpunten zo goed mogelijk te kunnen analyseren.

The post Meld uw knelpunten modelovereenkomsten appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Arrangementsprijs voor feest of partij tegen 6% btw-tarief

Wanneer u als horecaondernemer all-in arrangementen verkoopt, zijn alle btw-tarieven van toepassing. Het aanbieden van eten en drinken in een restaurant valt onder het 6%-tarief. De verkoop van alcoholhoudende dranken is belast met het hoge btw-tarief van 21%.

Arrangementen

Bij arrangementen in de horeca is onder andere sprake als voor een vaste prijs eten wordt aangeboden en de drankjes zijn inbegrepen in de prijs. Uw gast betaalt bijvoorbeeld een vaste prijs van € 25, waarvoor hij/ zijt mag eten én frisdrank, bier en wijn bestellen. Het eten is normaal gesproken belast met 6% btw, maar bier en wijn is belast met 21% btw.

Let op! Wanneer u een arrangement verkoopt, moet u zorgvuldig bijhouden hoeveel alcoholische dranken daarbij worden geschonken. Over de alcoholische dranken moet u vervolgens 21% btw afdragen, en over de rest 6%.

Voorbeeld:

Worden door de gast die € 25 heeft betaald voor het arrangement twee wijntjes gedronken die normaal verkocht worden voor € 2,50, dan moet u daarover (21/121 x € 5) € 0,86 btw afdragen. Over de overige € 20 is (6/106 x € 20) = € 1,13 btw verschuldigd.

Voor u als horecaondernemer vergt dit een nauwkeurige administratie. Vooraf kan met de Belastingdienst een mengtarief worden overeengekomen die standaard op de arrangementen wordt toegepast.

Proefprocedure

Momenteel loopt er een proefprocedure met betrekking tot de verkoop van arrangementen in de horeca. Gesteld wordt daarbij dat de verkoop van alcoholhoudende dranken opgaat in de hoofddienst, te weten de restaurant- of cateringdienst, en dat er sprake is van onsplitsbare prestaties waardoor op het geheel 6% btw van toepassing is.

Tip: Momenteel loopt een proefprocedure waarin gesteld wordt dat er bij de verkoop van een arrangement sprake is van één onsplitsbare prestatie waarop het 6% btw-tarief van toepassing is. Door ieder tijdvak bezwaar te maken tegen de eigen btw-aangifte, behoudt u uw rechten ingeval inderdaad blijkt dat 6% op het gehele arrangement van toepassing is. Neem contact op met een van onze adviseurs om u hierbij te adviseren.

The post Arrangementsprijs voor feest of partij tegen 6% btw-tarief appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer

Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde op 31 december 2015.

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.

Overgangsregime

Voor iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) die pensioen heeft opgebouwd in zijn eigen bv komt er een overgangsregime van drie jaar. De dga zal in die tijd een keuze moeten maken:

 • het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting;
 • omzetten van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting, of;
 • het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten.

Ongeacht wat de dga kiest, verdere pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk.

Afkoop van reeds ingegaan pensioen

Ook wanneer u al enige tijd pensioenuitkeringen ontvangt vanuit uw bv, kunt u kiezen voor de afkoopmogelijkheid. Deze houdt het volgende in:

De pensioenaanspraak wordt allereerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kan vervolgens met een belastingkorting worden afgekocht. Deze korting wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

Omdat uw pensioen al is ingegaan (u heeft al pensioenuitkeringen uit uw bv ontvangen) zal de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen veelal lager zijn dan de fiscale waarde eind 2015. De belastingkorting wordt voor u berekend over die lagere fiscale (balans)waarde.

Belastingkorting

Koopt u uw reeds ingegaan pensioen af in 2017 dan geldt een belastingkorting van 34,5%. U bent dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen. Waardestijgingen na het afstempelmoment zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u bij afkoop geen revisierente verschuldigd.

The post Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer

Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde op 31 december 2015.

Let op! De plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.

Overgangsregime

Voor iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) die pensioen heeft opgebouwd in zijn eigen bv komt er een overgangsregime van drie jaar. De dga zal in die tijd een keuze moeten maken:

 • het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting;
 • omzetten van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting, of;
 • het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten.

Ongeacht wat de dga kiest, verdere pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk.

Afkoop van reeds ingegaan pensioen

Ook wanneer u al enige tijd pensioenuitkeringen ontvangt vanuit uw bv, kunt u kiezen voor de afkoopmogelijkheid. Deze houdt het volgende in:

De pensioenaanspraak wordt allereerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kan vervolgens met een belastingkorting worden afgekocht. Deze korting wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

Omdat uw pensioen al is ingegaan (u heeft al pensioenuitkeringen uit uw bv ontvangen) zal de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen veelal lager zijn dan de fiscale waarde eind 2015. De belastingkorting wordt voor u berekend over die lagere fiscale (balans)waarde.

Belastingkorting

Koopt u uw reeds ingegaan pensioen af in 2017 dan geldt een belastingkorting van 34,5%. U bent dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale (balans)waarde op het moment van afstempelen. Waardestijgingen na het afstempelmoment zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u bij afkoop geen revisierente verschuldigd.

The post Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Uw automonteur en verkoper in bedrijfskleding

Heeft u automonteurs in dienst maar ook verkopers en baliemedewerkers en wilt u graag dat zij bedrijfskleding dragen? Dan is er door de diversiteit in uw personeel een verschillende behoefte aan type kleding. Wees u ervan bewust dat deze diversiteit zich ook voordoet in de fiscale behandeling. Als u het echter op de juiste manier aanpakt, kunt u uw personeel fiscaal voordeliger kleden dan u wellicht gedacht had.

Uw eigendom

Voor ter beschikking gestelde werkkleding, kleding dus die uw eigendom is en die uw werknemers mag gebruiken, geldt een nihilwaardering. Dit betekent dat de verstrekking van werkkleding onbelast kan.

Let op! U moet de werkkleding echt ter beschikkingstellen. Geeft u een kledingvergoeding of geeft u de werknemers kleding die vervolgens hun eigendom wordt, dan geldt de nihilwaardering niet.

Wat valt onder werkkleding?

Daarnaast moet echt sprake zijn van werkkleding. Als werkkleding wordt in dit verband aangemerkt:

 • werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen;
 • werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2;
 • werkkleding die achterblijft op de werkplek.

Overall voor monteurs

U kunt dus onbelast een overall aan uw monteurs ter beschikking stellen. Dit is immers kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen.

Nette kleding voor baliepersoneel

Loopt uw baliepersoneel altijd in bijvoorbeeld een nette polo of trui, dan kunt u ook deze onbelast ter beschikking stellen mits voorzien van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2.

Kostuum verkoper

U kunt zelfs aan uw verkopers een kostuum onbelast ter beschikking stellen. Voorwaarde is wel dat dit kostuum op de werkplek achterblijft. Uw verkopers zullen zich dan ’s morgens bij binnenkomst en ’s avonds bij vertrek moeten omkleden.

Let op! De werkkleding die achterblijft op de werkplek moet ook echt achterblijven. Als deze kleding af en toe mee naar huis gaat om gewassen te worden, geldt de nihilwaardering niet. U zult daarom zorg moeten dragen voor reiniging van de kostuums. Gelukkig kan deze reiniging op dat moment ook onbelast plaatsvinden.

Een kledingvergoeding kan ook, maar…

Stelt u geen werkkleding ter beschikking, maar geeft u een kledingvergoeding dan kan dit niet zonder meer onbelast. Een vergoeding voor werkkleding is individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast tegen 80% eindheffing als deze samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Alleen als u binnen deze vrije ruimte van 1,2% blijft, zal de kledingvergoeding onbelast zijn.

The post Uw automonteur en verkoper in bedrijfskleding appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.