Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017

Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) als dit jaar. Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zvw gaat omhoog per 1 januari 2017. Daarentegen gaat het percentage van de ‘lage’ inkomensafhankelijke bijdrage Zvw iets omlaag.

Bijdrage Zvw

Als dga bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor u geldt in 2017 dan een lage bijdrage van 5,40% (2016: 5,50%) over een maximumbijdrageloon van € 53.701 (2016: € 52.763). Deze bijdrage geldt ook voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan niet meer bedragen dan € 2.900.

Let op! Werkgevers betalen in 2017 voor hun werknemers de hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw – de zogenoemde werkgeversheffing Zvw –  van 6,65% (2016: 6,75%) over een maximumbijdrageloon van € 53.701 (dit was € 52.763 in 2016).

The post Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017 appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Hoogte loon van de dga

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is een notendop de ‘gebruikelijkloonregeling’. Volgens de hoofdregel moet uw loon minimaal worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen
  • € 44.000 en vanaf 2017: € 45.000

Let op! Onder voorwaarden is nu een lager gebruikelijk loon dan € 44.000 (en voor 2017: € 45.000) mogelijk. Een hoger loon kan ook en is soms zelfs verplicht.

Bent u innovatieve startup

Bent u dga van een innovatieve startup, dan hoeft u niet perse te voldoen aan bovengenoemde regels. Uw loon mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dat is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf volgend jaar is dit ook wettelijk geregeld.

Let op! Een innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

The post Verplicht salaris dga naar 45.000 euro appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Extra geld voor financiering mkb-ondernemer

In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.

Actieplan mkb-financiering

In juli 2014 lanceerde het kabinet het Aanvullend Actieplan mkb-financiering om de knelpunten rond financiering van het mkb op te lossen. Dat actieplan werpt inmiddels zijn vruchten af. Zo is het aanbod van mkb-financiering verbreed met Qredits, nieuwe aanbieders van financiering en ketenfinanciering en is het eigen vermogen van mkb-ers versterkt via zogenaamde achtergestelde leningenfondsen. Ook is gewerkt aan voorlichting over de bestaande financieringsmogelijkheden via de Nationale Financieringswijzer en Fink.

Tip: Fink is een financieringslink om midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht te geven in hun financieringskansen bij meerdere financiers.

Extra budget

Naast de acties uit het Aanvullend Actieplan zal het kabinet in 2017 ondernemers ook steunen in hun investerings- en groeiplannen via onder andere microkredieten, bankgaranties en leningen. Voor nieuwe aanvragen is er een budget beschikbaar van circa € 1,4 miljard. Voor startups komt er jaarlijks € 52 miljoen extra beschikbaar. Een deel van dat budget is er voor de meer gunstige gebruikelijkloonregeling voor dga’s van startups.

Tip: Het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf 2017 is deze lagere loonverplichting ook wettelijk geregeld. Zo blijft er de eerste drie jaar na de start van de onderneming meer geld over om te investeren in de onderneming.

Tot slot staat in 2017 voor circa € 4 miljard uit aan garanties voor mkb-bedrijven, zoals de borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank met een onderpand niet genoeg zekerheid kunnen bieden.

Tip: De BMKB is tijdelijk verruimd tot en met 31 december 2017. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

The post Extra geld voor financiering mkb-ondernemer appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Wel of niet onderneming voor vastgoed-bv?

Deze handleiding geeft betrokkenen meer duiding over de vraag of een vastgoed-bv wel of niet een onderneming drijft. Dat is belangrijk, want als een vastgoed-bv een onderneming drijft dan zijn bij schenken of erven de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing. Die bestaan uit de ruime vrijstellingen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim van 25%. Zonder BOR en doorschuiving is maar liefst 40% aan belasting verschuldigd. Met de BOR kan dit teruggebracht worden tot 3,4% boven de € 1.000.000.

Ondernemen of beleggen?

Over het verschil tussen ondernemen en beleggen is veel rechtspraak bekend. Een bv die zich bezighoudt met de verhuur-, ontwikkelings-, bouw- en renovatieactiviteiten drijft een onderneming als:

  • deze activiteiten een organisatie van arbeid, kennis en kapitaal vormen, waarmee
  • het behalen van een meer dan normaal rendement wordt beoogd.

Rechters zetten echter geen duidelijke lijnen uit en zelfs de Hoge Raad houdt het op deze open norm. Maar onlangs heeft een grote vastgoed-bv wel gelijk gekregen (HR 15 april 2016).

Praktijk

In de praktijk moet nog maar blijken of de handleiding van de Belastingdienst vastgoed-bv’s die in familiehanden zijn, genoeg handvatten biedt. De Belastingdienst stelt zelf: ‘een handzaam overzicht te bieden om de problematiek te kunnen overzien en vervolgens een afgewogen standpunt te kunnen innemen’.

Tip: Om die reden is het belangrijk om als vastgoed-bv een logboek te maken. Een logboek beschrijft namelijk alle specifieke activiteiten in het kader van het vastgoedmanagement over een bepaalde periode. Uit deze activiteiten moet blijken dat een vastgoed-bv er alles aan doet om een hoger rendement te behalen vergeleken met een gewone vastgoedbelegger. Dat moet een inspecteur kunnen overtuigen!

In de recente zaak bij de Hoge Raad ging het om een aanzienlijke vastgoed-bv met 350 panden. Maar waarom zou dat met een goede onderbouwing ook niet kunnen gelden voor kleinere familievastgoed-bv’s?

The post Wel of niet onderneming voor vastgoed-bv? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Energiebesparing? Een handig overzicht

Wist u dat u als eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw wettelijk verplicht bent om energie te besparen? Sinds kort biedt een interactieve tool genaamd ‘Kompas energiewetgeving’ u een handig overzicht.

Met de interactieve tool ‘Kompas energiewetgeving’ krijgt u snel en gemakkelijk overzicht van alle wetten en regels die gelden op het gebied van energiebesparing en of u hier wel of niet aan moet voldoen. Wanneer is bijvoorbeeld een energielabel verplicht en wat is precies een energie-audit die verplicht is voor grote ondernemingen?

De tool biedt daarnaast ook concrete tips, links en hulpmiddelen. Zo is er wellicht een fiscaal voordeel te behalen via de Energie-investeringsaftrek (EIA), wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Met deze aftrek kunt u 58% van het investeringsbedrag extra in mindering brengen op de fiscale winst. De investering moet dan wel meer bedragen dan € 2.500.

Let op! De interactieve tool ‘Kompas energiewetgeving’ is er nog niet voor ieder gebouwtype. De komende maanden wordt de tool verder uitgebreid met alle regels, uitzonderingen en vrijstellingen die gelden voor retail- en zorgvastgoed, onderwijsgebouwen en bedrijfshallen.

The post Energiebesparing? Een handig overzicht appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Ook over 2016 bezwaar btw privégebruik auto?

Ondernemers die de auto van de zaak ook privé gebruiken, moeten in de laatste btw-aangifte over 2016 de btw over dit privégebruik aangeven en betalen. Die jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak staat al enige jaren ter discussie.

Automatische behandeling

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ondernemers die bezwaar hebben gemaakt tegen de aangegeven btw voor het privégebruik van de auto over 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015, dit voor 2016 niet opnieuw hoeven te doen. De Belastingdienst neemt het bezwaar namelijk ook voor 2016 automatisch in behandeling.

Tip: Twijfelt u of er de afgelopen jaren bezwaar is gemaakt, neem dan contact met ons op.

The post Ook over 2016 bezwaar btw privégebruik auto? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Afschaffen pensioen in eigen beheer uitgesteld

De Kamer deed dit op verzoek van staatssecretaris Wiebes van Financiën, omdat hij uit de praktijk heeft vernomen dat er over het afschaffen van het pensioen in eigen beheer veel onduidelijkheden zijn.

Onduidelijkheden praktijk 

Wiebes doelt daarmee onder andere op één van de keuzemogelijkheden om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting die de dga vervolgens een forse aftrek op de vennootschapsbelasting kan opleveren. Dat zou de schatkist veel geld schelen. Wiebes wil eerst inzicht hebben in de effecten van die fiscale aftrek, in het bijzonder hoe groot de groep is die ervan gebruik maakt of kan maken.

Let op! De afschaffing van het pensioen in eigen beheer is uitgesteld,  maar deze is zeker niet van de baan. Dat betekent dat u zich alvast moet voorbereiden op de toekomst van uw pensioenopbouw. Neem daarover contact met ons op.

Nieuwe stemming

Wanneer het wetsvoorstel na aanpassingen opnieuw in de Eerste Kamer wordt behandeld, is nog onduidelijk. Naar verwachting zal dat nog voor de zomer zijn.

The post Afschaffen pensioen in eigen beheer uitgesteld appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Belasting op uw reclamebord?

Openbare aankondiging?

Van een openbare aankondiging is al snel sprake. Zo ving een huisarts bot bij de rechter, die een bord aan de muur had met slechts zijn naam en telefoonnummer, de tekst ‘huisarts, spreekuur volgens afspraak’ en ‘praktijk’ met een pijl naar links erop. De reclamebelasting moest hij gewoon betalen.

Discriminatie toegestaan?

Een gemeente hoeft niet iedere openbare aankondiging te belasten en kan de heffing ook beperken tot een bepaald gebied. Ook de tarieven hoeven niet voor iedere ondernemer gelijk te zijn. Van belang is wel dat voor een gemaakt onderscheid goede redenen zijn. Zo niet, dan is de heffing in strijd met de algemene rechtsbeginselen en kunt u met succes in bezwaar.

Wat mag wel, wat mag niet?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij aan een ondernemer een aanslag reclamebelasting werd opgelegd, maar aan zijn buurman niet. De reclame-uitingen van de buurman hadden echter te maken met de verkoop van het betreffende pand. Omdat de gemeente de bestrijding van leegstand wilde bevorderen, verleende men hiervoor een vrijstelling. De rechter stond dit toe.

Let op! De gemeente moet aantonen dat het gemaakte onderscheid verdedigbaar is, anders is er sprake van onredelijk beleid of willekeur.

Wat is onredelijk?

Een gemeente mag in beginsel met de opbrengst van de reclamebelasting doen wat men wil. Heeft u echter als ondernemer geen profijt van de opbrengst, terwijl andere ondernemers dat wel hebben, dan kunt u met succes in bezwaar. Ook verschil maken tussen reclame die zich in een pand bevindt en reclame aan de gevel, is niet toegestaan. Maar een vrijstelling voor losse reclameobjecten kon bijvoorbeeld weer wel door de beugel, omdat de gemeente kon aantonen dat hiermee aanzienlijk hogere uitvoeringskosten gemoeid waren.

The post Belasting op uw reclamebord? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand

De verkoop van geneesmiddelen wordt belast met 6% btw. Het is echter niet altijd duidelijk of iets een geneesmiddel is voor de btw. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit in ieder geval geldt voor zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s. Deze uitspraak brengt voor de detailhandel gevolgen met zich mee. In ieder geval voor de verkoop van zonnebrandmiddelen en tandpasta, maar mogelijk ook voor andere producten.

Let op! Zonnebrandmiddelen zonder UVA/UVB-filter en tandpasta’s zonder fluoride worden niet aangemerkt als geneesmiddel. Voor deze middelen geldt daarom gewoon nog een btw-tarief van 21%.

6 of 21% btw-tarief?

Voor zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta moet het 6% btw-tarief worden toegepast. Dit zou voor u een prijsaanpassing kunnen betekenen. Heeft u tot nu toe 21% btw berekend over deze producten, dan kunt u als detailhandelaar in uw aangifte btw toch het 6%-tarief toepassen omdat u verkoopt aan particulieren. Let hierop bij het indienen van uw eerstvolgende btw-aangifte.

Tip: Mogelijk kan ook met terugwerkende kracht nog het verschil tussen 21% en 6% van een al ingediende aangifte btw teruggevraagd worden. Dit kan alleen als de bezwaartermijn van deze aangifte nog niet is verstreken. Overleg hierover met onze adviseurs.

Vergelijkbare producten ook tegen 6% btw?

Nu de Hoge Raad zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta heeft aangemerkt als geneesmiddel, geldt dat mogelijk ook voor andere vergelijkbare producten. Bepalend is grofweg dat het gaat om een substantie die bestemd is voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens, het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens of het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens.

Van belang hierbij is dat de therapeutische of preventieve werking van het product uitdrukkelijk moet worden aangeduid of aanbevolen. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld op een etiket, de bijsluiter of mondeling. Het is zelfs al voldoende als de therapeutische of voorkomende werking bij de gemiddelde consument bekend is.

Naast zonnebrandmiddelen en tandpasta zijn nog wel meer producten te bedenken die aan het voorgaande voldoen. Te denken valt bijvoorbeeld aan aftersun, mondwater, gezichtscrème met UVA/UVB-filter etcetera.

Let op! Het is niet raadzaam om zonder meer het 6% btw-tarief voor deze vergelijkbare producten toe te passen. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om vooraf overleg te plegen. De Belastingdienst wil daarvoor in ieder geval een foto van het product en de verpakking, alle teksten op het product en de verpakking en de bijsluiter ontvangen.

Maak om uw rechten veilig te stellen, wel alvast bezwaar te maken tegen het 21% btw-tarief in uw aangifte btw met betrekking tot deze producten. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen.

The post Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Vuistregels voor compensatie dga-partner

Er is de nodige onduidelijkheid over een eventuele compensatie aan de partner van de dga rondom de geplande afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alhoewel een compensatie sterk afhankelijk is van de omstandigheden, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën hier onlangs toch wat vuistregels voor gegeven.

Als de Eerste Kamer vandaag, 20 december 2016, akkoord gaat, kunt u als dga vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Het reeds opgebouwde eigenbeheerpensioen kunt u afkopen met een belastingkorting, omzetten in een oudedagsverplichting of ongewijzigd laten, maar dan wel zonder verdere opbouw. Bij zowel het afkopen met een belastingkorting als de omzetting in een oudedagsverplichting wordt uw pensioenaanspraak eerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld van commerciële naar fiscale (balans)waarde.

Compensatie

De afstempeling en afkoop van uw pensioenaanspraken, dan wel de omzetting hiervan in een oudedagsverplichting, kan niet zonder instemming van uw (ex-)partner. Dit heeft in veel gevallen namelijk ook gevolgen voor zijn of haar pensioenrechten. Omdat uw partner zijn of haar rechten verliest op een deel van het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen (partnerpensioen), moet ook worden nagedacht over een mogelijke compensatie. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime is een passende compensatie zelfs geboden, omdat anders sprake kan zijn van een (belaste) schenking. Wat nu precies een passende compensatie is, hangt helemaal af van uw situatie.

Let op! Bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan is − behalve bij ‘afspraken in het zicht van echtscheiding’ − geen sprake van een belastbare schenking bij geen of onvoldoende compensatie. Dat geldt ook als u bent gehuwd onder uitsluiting van iedere gemeenschap, maar met een wederkerig finaal verrekenbeding bij overlijden of echtscheiding alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Vuistregels

Inmiddels zijn enkele vuistregels gegeven die iets meer duidelijkheid scheppen in de compensatieproblematiek. Het volgende is verduidelijkt:

  • Voor een passende compensatie, en dus om een belaste schenking te voorkomen, is geen directe betaling vereist.
  • U bent samen met uw partner geheel vrij in de keuze voor compensatie, mits deze − afhankelijk van het huwelijksgoederenregime − maar passend is.
  • ‘Passend’ kan ook betekenen dat partijen schriftelijk vastleggen (in een aanvulling op de huwelijkse voorwaarden of in een onderhandse overeenkomst) dat compensatie (uitsluitend) plaatsvindt ingeval van overlijden van de dga of bij echtscheiding. Pas wanneer één van die situaties zich voordoet, heeft het verlies aan pensioenaanspraken voor uw partner namelijk daadwerkelijk gevolgen. Op dat moment hoeft dan ook pas een berekening te worden gemaakt van de compensatie.
  • Het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering of het sluiten van een partnerpensioenpolis bij een verzekeraar is een eenvoudige optie voor het compenseren van het verlies aan partnerpensioen.

The post Vuistregels voor compensatie dga-partner appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.