Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht?

De overdracht van woningen is belast met 2% overdrachtsbelasting in plaats van het normale tarief van 6%. Waar de Belastingdienst het begrip woning tot nu toe zeer stringent uitlegt, geeft de Hoge Raad er een ruimere uitleg aan.

Naar aard bestemd voor woning

Het tarief van 2% overdrachtsbelasting geldt volgens de Hoge Raad voor panden die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Vraag hierbij is of bijvoorbeeld een kantoorpand dat ooit een woning was, kan worden aangemerkt als naar aard bestemd voor bewoning. Volgens de Hoge Raad is dat mogelijk. De Hoge Raad sluit namelijk aan bij het doel waarvoor het pand oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Indien het pand later wordt verbouwd dan blijft het naar aard bestemd voor bewoning als er slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor bewoning geschikt te maken.

Tandartspraktijk

Een tot tandartspraktijk omgebouwde woning blijft daarom een woning als deze relatief eenvoudig weer geschikt kan worden gemaakt voor bewoning. Hetzelfde geldt voor een tot kantoorvilla omgebouwde woning en een tot kantoor omgebouwde boerderij.

Tip: Het begrip woning kan ruimer worden uitgelegd dan de Belastingdienst tot nu toe aannam. Beoordeel bij koop van een pand of mogelijk 2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting kan worden toegepast.

The post Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Voorlopige IB-aanslag 2017 te hoog? Dit moet u doen.

Bent u IB-ondernemer, dan heeft u als het goed is onlangs uw voorlopige aanslag voor 2017 ontvangen. Is deze aanslag hoger dan u had verwacht of wellicht kunt u nu al inschatten dat u minder moet betalen het komende jaar. Waar is de aanslag op gebaseerd en is deze aan te passen?

Verleden bepalend

Uw voorlopige aanslag wordt gebaseerd op uw gegevens uit het verleden. De fiscus weet bijvoorbeeld wat ongeveer uw jaarwinst is en welke aftrekposten u opvoert. Op basis daarvan wordt een schatting gemaakt van uw belastbaar inkomen en een daarbij behorende aanslag.

Aanpassing winst

Misschien weet u nu al dat de geschatte winst afwijkt van de winst die u gaat realiseren. De opening van een extra filiaal, forse investeringen of flink besparen op de kosten kan de winst zowel positief als negatief beïnvloeden. Bij forse afwijkingen is aanpassing van uw voorlopige aanslag noodzakelijk.

Aftrekposten

Hetzelfde geldt voor uw aftrekposten. Wat u daar dit jaar aan uitgeeft, kan flink afwijken van voorgaande jaren. Denk aan zorgkosten, giften, lijfrente of alimentatie. Ook het oversluiten of verlengen van uw hypotheek kan betekenen dat uw aftrek afwijkt van vorig jaar, aangezien het rentepeil de laatste jaren flink is gezakt.

Kan de aanslag worden aangepast?

Is uw voorlopige IB-aanslag te hoog vastgesteld, dan betaalt u nu teveel belasting. Laat u dit zo, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag na het vaststellen van uw aanslag na dit jaar pas terug. Wilt u eerder over uw geld beschikken, laat dan uw voorlopige aanslag nu naar beneden bijstellen.

Let op! Betaal niet te weinig Het kan ook zo zijn dat u te weinig belasting betaalt omdat uw voorlopige aanslag te laag is vastgesteld. Ook dan is aanpassing van uw voorlopige IB-aanslag aan te raden. U voorkomt hiermee dat u achteraf een fors bedrag moet nabetalen én u voorkomt dat u hier belastingrente over moet betalen.

Tip: Voorkom het betalen van belastingrente. Ga met uw IB-aanslag daarom altijd aan de veilige kant zitten.

Heeft u vragen over de hoogte van uw voorlopige aanslag, neem dan contact met ons op.

The post Voorlopige IB-aanslag 2017 te hoog? Dit moet u doen. appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Specificeert u kostenvergoeding op de loonstrook?

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De verplichting is onderdeel van de WAS. Deze wet moet ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland werkt, ook daadwerkelijk het loon krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom moeten onderdelen van het brutoloon waarvan kan worden aangenomen dat deze kunnen worden aangemerkt als kostenvergoedingen, vanaf 1 januari 2016 apart op de loonstrook worden vermeld.

Tip: Bedraagt het loon vermindert met die kostenvergoedingen meer dan het netto wettelijk minimumloon dan hoeft de kostenvergoeding niet apart op de loonstrook vermeld te worden. Ook kostenvergoedingen die u naast het brutoloon heeft afgesproken, hoeft u niet apart te vermelden.

Specificatie kostenvergoeding

U moet de kostenvergoeding zo omschrijven dat duidelijk is waarvoor deze is bedoeld. U mag hiervoor algemene termen gebruiken zoals bijvoorbeeld dienstreizen, huisvesting, maaltijden.

Let op! De omschrijving ‘algemene kostenvergoeding’ is niet voldoende en moet nader gespecificeerd worden.

The post Specificeert u kostenvergoeding op de loonstrook? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken

Wie de auto van de zaak ook privé gebruikt krijgt te maken met een bijtelling, tenzij men op kalenderjaarbasis met de auto niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Dit kan men aantonen met een sluitende rittenregistratie.

ANPR-camera’s

Bij een controle van deze registratie maakt de Belastingdienst eventueel gebruik van kentekenfoto’s afkomstig van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) op openbare wegen. Zo kan de inspecteur checken of de aangegeven locaties op de rittenregistratie overeenkomen met de foto’s gemaakt met ANPR-camera’s.

Streep door gebruik

Het gebruik door de Belastingdienst van kentekenfoto’s gemaakt met ANPR-camera’s stond ter discussie. De Hoge Raad heeft aan die discussie nu een einde gemaakt; de Belastingdienst mag definitief geen gebruik maken van de met ANPR-camera’s verzamelde gegevens. Het gebruik van dergelijke kentekenfoto’s bij de beoordeling van een rittenregistratie leidt namelijk tot een inbreuk op de privacy en dat kan alleen als dit wettelijk ook goed is vastgelegd en dat is niet het geval.

The post Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering

Op het vanaf 1 januari 2017 geldende verbod op inhouding en verrekening onder het netto wettelijk minimumloon is voor huisvestingskosten en de zorgverzekering een uitzondering gemaakt. Onder voorwaarden mag u deze bedragen nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden op of verrekenen met het loon van uw werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijke minimumloon uitbetaalt. Voor huisvestingskosten en zorgverzekering is hierop een uitzondering gemaakt.

Huisvestingskosten

De huur van woonruimte, kosten van nutsvoorzieningen en servicekosten verschuldigd aan een verhuurder mag u op het loon inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Let op! Deze uitzondering voor huisvestingskosten geldt niet voor gedetacheerde werknemers.

Voorwaarden bij het inhouden van huisvestingskosten zijn verder dat:

 • de werknemer een schriftelijk volmacht aan u verleent
 • de inhouding maximaal 25% van het bruto minimumloon bedraagt
 • een kopie van de huurovereenkomst wordt verstrekt én
 • dat de huisvesting voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. 

Let op! De 25% wordt berekend over het bruto wettelijk minimumloon. Betaling van de huisvestingskosten vindt echter plaats uit het netto bedrag dat uitbetaald wordt aan de werknemer.

Zorgverzekering

Wilt u een bedrag inhouden betreft de zorgverzekering, dan heeft u een schriftelijke volmacht van uw werknemer nodig en een kopie van zijn of haar zorgpolis. U mag vervolgens de premie van de basiszorgverzekering en de premie voor herverzekering van het eigen risico inhouden tot maximaal het bedrag van de geschatte gemiddelde nominale zorgpremie. Wilt u een hoger bedrag inhouden, dan kan dat niet als u daardoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

De gemiddelde nominale zorgpremie voor 2017 bedraagt € 1.241 per jaar.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Dit betekent dat uw werknemer uitdrukkelijke toestemming moet geven en de volmacht op elk moment eenzijdig weer moet kunnen intrekken. Voldoet de volmacht hier niet aan, dan gelden de uitzonderingen op het inhoudingsverbod niet.

The post Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Btw op consumptiemunten tijdens carnaval

Bij de verkoop van consumptiemunten is nog geen btw verschuldigd. Dat is wel zo praktisch, omdat op dat moment ook nog niet bekend is welke consumpties voor deze munten genuttigd worden. Dit is wel bekend op het moment dat de consumptiemunten als betaalmiddel worden ingezet.

Welk tarief?

U berekent de btw daarom op het moment dat de consument deze bij u inlevert. Het btw-tarief dat berekend moet worden, is afhankelijk van de consumptie die met de consumptiemunt wordt aangekocht. Betreft dit eten en drank zonder alcohol dan bedraagt de btw 6%, voor alcoholische dranken bedraagt de btw 21%.

Tip: De berekening van de btw is niet anders dan wanneer in geld wordt betaald. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze adviseurs.

Let op! Zorg voor een juiste en sluitende administratie, zodat u over munten die niet zijn gebruikt alsnog btw moet betalen. Datzelfde geldt voor munten die aan het einde van de avond weer ongebruikt worden ingewisseld voor geld.

The post Btw op consumptiemunten tijdens carnaval appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen

Kansberoep

Een kansberoep is een beroep waarbij de kans op werk gemiddeld of hoger is. Deze kansberoepen zijn opgenomen in een kansberoepenlijst, die twee keer per jaar door het UWV wordt geactualiseerd. De lijst bevat een veelheid aan functies in zeer veel sectoren waaronder de agrarische branche, bouw, techniek, transport en de zorg.

Tip: Het loont zeker de moeite om de lijst eens goed door te nemen op de mogelijkheid van subsidie.

Scholingsvoucher

Diegene die de opleiding gaat volgen kan de scholingsvoucher aanvragen. Het is niet noodzakelijk dat de aanvrager een WW- of IOW-uitkering ontvangt. Ook werkenden of zelfstandigen kunnen een scholingsvoucher aanvragen als er onzekerheid bestaat over hun huidige werk.

De voorwaarden voor een scholingsvoucher zijn:

 • Plaatsing van het cv op werk.nl en inschrijving als werkzoekende bij het UWV;
 • De opleiding leidt op tot een beroep dat is opgenomen in de Kansberoepenlijst en wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat;
 • Er is voor de aanvrager niet al eerder een opleiding of EVC-traject betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015;
 • De opleiding of het EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

Let op! De aanvraag voor een scholingsvoucher moet uiterlijk 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij het UWV binnen zijn. Dien de aanvraag daarom op tijd in!

Maximaal € 2.500 per aanvrager

De scholingsvoucher bedraagt maximaal € 2.500. Is de opleiding duurder, dan betaalt de aanvrager de rest zelf. Scholingsvouchers kunnen tot en met 31 december 2017 worden aangevraagd. Elke aanvrager heeft recht op maximaal 1 scholingsvoucher.

The post Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking komen voor de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wist u dat deze subsidie er ook is voor zonnepanelen? Er moet dan wel sprake zijn van grootverbruik. Binnenkort gaat de openstellingsronde voor de SDE+ weer van start.

Voor kleinverbruikers die investeren in zonnepanelen zijn er tegemoetkomingen. Ook grootverbruikers kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de vorm van de exploitatiesubsidie SDE+. In het kader van hernieuwbare elektriciteit is deze subsidie mogelijk voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3*80 A op het elektriciteitsnet. In het kader van hernieuwbare warmte is subsidie aan te vragen voor ‘Zonthermie met een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW’, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.

Let op! Voor fotovoltaïsche zonnepaneleninstallaties in veldopstelling is meestal een omgevingsvergunning nodig. Is dat niet nodig, dan moet u dit kunnen aantonen door relevante documentatie mee te sturen bij uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.

Openstellingsronde

In 2017 zijn er twee openstellingsrondes − een in het voorjaar en een in het najaar − voor de toekenning van de subsidie voor duurzame energieproductie. De SDE+ ronde voor het voorjaar loopt van 7 maart, 9.00 uur tot 30 maart, 17.00 uur. De openstelling verloopt in drie fases, waarbij per fase het fasebedrag oploopt. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard.

Let op! Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen moet uw aanvraag volledig zijn. Het bij de aanvraag toevoegen van een haalbaarheidsstudie kan daarbij verplicht zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft speciaal voor de voorjaarsronde een brochure opgesteld. Daarin leest u precies wat de subsidie voor duurzame energieproductie inhoudt en wanneer en hoe u daarvoor in aanmerking komt.

The post Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Verhuur garagebox met of zonder btw

Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in principe geen garage is, maar die wel uitsluitend als parkeerruimte wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of is dat vrijgesteld?

Verhuur van garageboxen of andere multifunctionele ruimten die als parkeerruimten worden gebruikt, komt in de praktijk geregeld voor. Niet altijd duidelijk is of deze verhuur met of zonder btw moet gebeuren. Dit wordt bepaald door de aard van de ruimte en de afspraken tussen huurder en verhuurder.

Aard verhuurde is parkeerruimte

Is de ruimte qua aard (inrichting) bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen dan wordt het onderscheid met of zonder btw bepaald door de afspraken tussen huurder en verhuurder:

 • Is het gebruik van de ruimte als parkeerruimte tussen partijen uitgesloten dan is de verhuur zonder btw,
 • Is het gebruik van de ruimte als parkeerruimte tussen partijen niet uitgesloten dan is de verhuur met btw.

Tip: Wordt de ruimte nooit als parkeerruimte gebruikt en wilt u zonder btw verhuren, neem dan in uw huurcontract op dat de ruimte niet als parkeerruimte mag worden gebruikt.

Aard verhuurde is multifunctioneel

Is de ruimte qua aard (inrichting) primair meer bestemd voor andere doeleinden dan parkeren (een zogenaamde multifunctionele ruimte) dan wordt het onderscheid met of zonder btw ook bepaald door de afspraken tussen huurder en verhuurder:

 • Is tussen partijen afgesproken dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen wordt gebruikt dan is de verhuur met btw,
 • Is dit niet afgesproken dan is de verhuur zonder btw.

Naar keuze verhuur met btw?

Wordt de ruimte volgens de voorgaande regels verhuurd zonder btw, dan is het soms mogelijk om vrijwillig te kiezen voor verhuur met btw. Dit kan voor de verhuurder aantrekkelijk zijn omdat hij dan de btw op de kosten van de ruimte in aftrek kan brengen. Als hij de ruimte zonder btw verhuurt, kan hij deze btw namelijk niet in aftrek brengen. Er gelden wel voorwaarden voor het kiezen voor btw-belast verhuren. Zo moet de huurder de ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor doeleinden waarvoor hij 90% (in sommige gevallen70%) of meer recht heeft op aftrek voorbelasting. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden.

Let op! Bij verhuur aan een particulier (geen ondernemer voor de btw) zal kiezen voor btw in ieder geval nooit mogelijk zijn.

Arrest Hoge Raad

De verhuur van parkeerruimte is onlangs nog aan de orde geweest in een arrest van de Hoge Raad. Hof Den Bosch had namelijk geoordeeld dat garageboxen konden worden aangemerkt als multifunctionele ruimten omdat garageboxen vaak niet worden gebruikt als parkeerruimte. Gevolg was dat voor de bepaling of de verhuur met of zonder btw moet plaatsvinden, andere afspraken tussen huurder en verhuurder van belang zouden zijn dan als de garagebox wordt aangemerkt als parkeerruimte. De Hoge Raad was het echter niet met hof Den Bosch eens. De wetenschap dat garageboxen vaak niet worden gebruikt als parkeerruimte is volgens de Hoge Raad onvoldoende om deze zonder meer aan te merken als multifunctionele ruimte.

The post Verhuur garagebox met of zonder btw appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wat als u op uw skivakantie uw been breekt? Als u in Nederland ziektekosten maakt, kunt u deze in aftrek brengen als zorgkosten. Maar hoe zit het als u deze kosten in het buitenland maakt?

In beginsel gelden dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse zorgkosten. Het begrip genees- en heelkundige hulp is breed en fiscaal zijn de kosten hiervan aftrekbaar als het een behandeling betreft:

 • door een arts, of
 • op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus, of
 • door bepaalde paramedici, mits u van de paramedicus een verklaring heeft waaruit het medische karakter van de behandeling blijkt.

Let op! Ook een behandeling door een buitenlandse arts is dus aftrekbaar. Deze aftrek staat los van de vraag waarom u naar het buitenland bent gegaan.

Tip: Ook de ziektereiskosten zijn aftrekbaar, ook als u noodzakelijkerwijs per vliegtuig moet reizen, zo blijkt uit recente rechtspraak.

Hotel niet aftrekbaar

Verblijft u gedurende uw behandeling in een hotel, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Alleen kosten van een verpleeginrichting leiden tot aftrek.

Drempel

De aftrek van ziektekosten kent wel een drempel, wat wil zeggen dat alleen de kosten boven de drempel tot aftrek leiden. De drempel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger dit is, hoe meer ziektekosten volledig voor eigen rekening komen.

Heeft u vragen over de aftrek van buitenlandse zorgkosten, neem dan contact op met uw adviseur.

The post Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.