Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers

Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor opdrachtnemers, oftewel personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd op dinsdag 28 maart 2017.

Minimumloon bij overeenkomsten van opdracht

Op dit moment geldt het wettelijk minimumloon alleen als de opdrachtnemer, die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, zich niet mag laten vervangen door een ander. Dat criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor opdrachtgevers toch geen minimumloon hoeven te betalen.

Over enkele maanden is dit verleden tijd. Dan krijgt iedereen die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht automatisch recht op het minimumloon, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer worden beschouwd. Het wettelijk minimumloon gaat dus niet gelden voor zelfstandige ondernemers.

The post Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Fiscus laat zzp’er voorlopig met rust

Modelovereenkomst

Sinds het verdwijnen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) maken zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruik van modelovereenkomsten. Via deze overeenkomsten kunnen partijen het bestaan van een dienstbetrekking uitsluiten.

Tip: Partijen kunnen een eigen modelovereenkomst opstellen, maar ze kunnen ook gebruik maken van overeenkomsten die op de site van de Belastingdienst zijn gepubliceerd.

Geen risico voor opdrachtgever

Sinds het verdwijnen van de VAR lopen ook opdrachtgevers een risico als blijkt dat er tussen opdrachtgever en -nemer toch een dienstbetrekking bestaat. Om te voorkomen dat zzp’ers hierdoor uit de gratie raken, heeft de fiscus bekend gemaakt dat ze voorlopig niet corrigerend optreedt als er ten onrechte geen loonheffing is ingehouden.

Wel bij fraude

De fiscus treedt wel op als er duidelijk sprake is van fraude. Dit is het geval als men met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid creëert, terwijl er gewoon een dienstbetrekking is.

Let op! De fiscus legt in alle andere gevallen in ieder geval tot 1 januari 2018 geen naheffingen en boetes op.

De fiscus gaat samen met sociale partners bezien of het begrip dienstbetrekking wellicht aanpassing behoeft. Pas als hierover duidelijkheid bestaat, gaat men weer over tot handhaving. Het kan dus zijn dat er ook na 2018 nog niet direct naheffingen en boetes zullen worden uitgedeeld.

The post Fiscus laat zzp’er voorlopig met rust appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Btw afdragen over plastic tasje

Verstrekt u nog plastic tassen aan uw klanten, dan bent u verplicht daarvoor een vergoeding te vragen. Over deze vergoeding bent u vervolgens verplicht 21% btw af te dragen. Vergeet deze post niet op te nemen in uw btw-aangifte.

Vanaf 1 januari 2016 bent u verplicht een vergoeding te vragen voor een plastic tas. De prijs mag u zelf bepalen. Het verbod geldt niet alleen voor winkels maar ook onder meer voor apotheken, horeca, benzinestations, huis-aan-huisverkoop, verkoop op markten, musea, webwinkels en postorderbedrijven.

Vervangend materiaal

Sinds het verbod op het gratis verstrekken van plastic tassen begin 2016, worden deze steeds meer vervangen door bijvoorbeeld varianten van papier, jute of stof.

Tip: Het verbod geldt niet voor tassen van papier, stof of jute, tenzij deze voorzien zijn van een plastic coating of voering.

Let op aangifte U bent verplicht 21% btw af te dragen over de verkoop van de plastic tassen. Vergeet deze btw niet op te nemen in uw btw-aangifte.

The post Btw afdragen over plastic tasje appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Definitief einde pensioen in eigen beheer per 1 april 2017!

Nu het pensioen in eigen beheer definitief per 1 april wordt afgeschaft, heeft u nog tot 1 juli 2017 de tijd om de opbouw te beëindigen. Daarbij moet u denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel.

Drie jaar

De komende drie jaar (2017, 2018, 2019) kunt u dan gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen:

  1. Afkopen met een belastingkorting
  2. Omzetten in een oudedagsverplichting
  3. Uw pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Tip: Waar u ook voor kiest, laat u hierover – samen met uw partner – goed informeren.

The post Definitief einde pensioen in eigen beheer per 1 april 2017! appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

Als u als IB-ondernemer kosten maakt in verband met studie en scholing, zijn deze fiscaal aftrekbaar. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat er een verschil is in het op peil houden van uw vakkennis en het uitbreiden ervan.

Kosten ten laste van de winst

Als u als ondernemer studiekosten maakt om uw vakkennis op peil te houden, zijn deze kosten aftrekbaar van de winst. Dit is vaak het gunstigst, omdat er geen extra beperkingen gelden. Wel uiteraard de normale, zoals het in aftrek brengen van reiskosten vanwege de studie tegen maximaal €0,19/km.

Kosten aftrekbaar als scholingskosten

Maakt u echter studiekosten om uw vakkennis uit te breiden, dan zijn deze niet aftrekbaar van de winst maar kunt u ze in aftrek brengen als scholingskosten. Hiervoor gelden meer beperkingen.

Wat is uitbreiden vakkennis?

Bij het uitbreiden van vakkennis gaat het formeel om het verwerven van nieuwe vakkennis om zodoende uw vakbekwaamheid uit te breiden en waardoor ook de aard van uw producten en/of diensten van uw bestaande onderneming uitbreiding ondergaat.

Let op!
Scholingsuitgaven zijn beperkt tot:
• lesgeld, cursusgeld, collegegeld en bepaalde  examengelden
• verplichte leer- en beschermingsmiddelen 
Onder andere niet verplichte boeken en reiskosten vanwege uw studie, zijn dus niet aftrekbaar. Bovendien geldt voor scholingskosten soms een maximum van €15.000 en zijn de eerste €250 niet aftrekbaar.

Grijs gebied

Het is niet ondenkbaar dat er studies zijn waarbij u zowel uw vakkennis uitbreidt als op peil houdt. De uitspraak geeft niet aan hoe hiermee om te gaan.

Tip: U kunt de kosten dan gedeeltelijk van de winst aftrekken en gedeeltelijk als scholingskosten aftrekken. Bij twijfel is vooraf overleg een optie.

Bent u van plan een cursus te gaan volgen of zit u al in een opleidingstraject en heeft u vragen? Wij adviseren u graag hierbij.

The post Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? En wist u dat dit niet alleen geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel en overeenkomst van vervoer van goederen over de weg? Met de juiste maatregelen kunt u de risico’s op aansprakelijkheid beperken.

Hoewel deze aansprakelijkheid al geldt vanaf 1 juli 2015, is lang niet elke opdrachtgever of aannemer met deze regel bekend. Een werknemer die in het kader van een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk of het vervoer van goederen over de weg werkzaamheden voor u verricht, kan u hoofdelijk aansprakelijk stellen als zijn werkgever zijn loon niet (volledig) aan hem betaalt. Ditzelfde geldt voor de werknemer die u inleent voor het verrichten van werkzaamheden voor u.

Tip: De aansprakelijkheid geldt niet als u een particulier bent.

Er zijn geen mogelijkheden om de aansprakelijkheid volledig te voorkomen. De rechter oordeelt namelijk of u aansprakelijk bent. U kunt echter wel een aantal maatregelen nemen waarmee u de rechter kunt laten zien dat u er alles aan heeft gedaan om aansprakelijkheid te voorkomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

Let op! Het betreft een ketenaansprakelijkheid. Dit betekent dat als er sprake is van een keten van opdrachtgevers, de werknemer elke volgende opdrachtgever in de keten aansprakelijk kan stellen als hij zijn loon niet kan verhalen op de eerste opdrachtgever in de keten.

The post Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017

Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. De bijdrage vanuit deze regeling blijkt voor mkb-ondernemers nét dat steuntje in de rug om een innovatieproject van de grond te krijgen. In 2017 is er ruim € 55 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Openstelling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de openings- en sluitingsdata van de MIT bekendgemaakt. Deze zijn voor 2017 als volgt:

  • 11 april 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor de kleine instrumenten: kennisvouchers, innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten en de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.
  • 30 juni 2017 (17.00 uur) sluiting van de twee TKI-instrumenten Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.
  • 3 juli 2017 (vanaf 9.00 uur) opening voor R&D-samenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het tenderprincipe).
  • 7 september 2017 (17.00 uur) sluiting MIT voor de kleine instrumenten en de R&D-samenwerkingsprojecten.

Tip: Meer informatie over de MIT is terug te vinden op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

The post Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017 appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart

Wilt u per 1 juli aanstaande eigenrisicodrager worden voor de WGA of de ZW, of wilt u per die datum niet langer eigenrisicodrager zijn, houd dan rekening met een belangrijke deadline. Eventuele wijzigingen moeten uiterlijk op 31 maart 2017 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven.

Twee keer per jaar, 1 januari of 1 juli, kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Dat geldt ook voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap. Uw aanvraag om het eigenrisicodragerschap te starten of te beëindigen moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum of de beëindigingsdatum (dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Let op! Bent u eigenrisicodrager WGA en wilt u overstappen naar de publieke verzekering bij UWV, dan geldt een minimale terugkeerperiode van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Stroomt u dus per 1 juli 2017 in bij UWV, dan kunt u pas per 1 juli 2020 opnieuw eigenrisicodrager worden.

Eigenrisicodrager WGA

Bij het eigenrisicodragerschap voor de WGA draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Dit risico kunt u ook onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Sinds 1 januari 2017 ziet het eigen risico op de totale WGA-lasten. De WGA-vast (voor werknemers die instromen vanuit een vast dienstverband) en de WGA-flex (voor werknemers die instromen vanuit de ZW) zijn voortaan namelijk aan elkaar gekoppeld.

Let op! Kiest u voor het eigenrisicodragerschap WGA, dan moet uw aanvraag vergezeld gaan van een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar.

Eigenrisicodrager ZW

Bij het eigenrisicodragerschap voor de ZW draagt u zelf het risico van toekomstige ZW-uitkeringen van bepaalde (ex-)werknemers. Dit risico kunt u deels of volledig particulier verzekeren. U hoeft in tegenstelling tot bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA geen garantieverklaring van een bank te overleggen.

Let op! Kiest u voor het eigenrisicodragerschap ZW, dan dient uw aanvraag vergezeld te gaan van een kopie van de afspraken die u heeft gemaakt met een arbodienstverlener over de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen.

The post Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Btw-drempel-bij-verkoop-aan-buitenlandse-particulier

Bij verkoop aan een buitenlandse particulier berekent u waarschijnlijk Nederlandse btw. Dit is in principe correct, tenzij u de btw-drempel overschrijdt. U kunt ook vrijwillig kiezen om al vanaf de eerste euro buitenlandse btw te berekenen.

Verkoopt u aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet btw-plichtig is, dan factureert u in eerste instantie met Nederlandse btw. Pas vanaf het moment dat u het btw-drempelbedrag van een land overschrijdt, moet u de btw van het land van uw afnemer berekenen. U moet zich dan aanmelden bij de Belastingdienst van dat land en daar btw afdragen.

Voorbeeld

Tot en met 21 mei 2017 levert u voor € 33.000 goederen aan Belgische particulieren. U berekent Nederlandse btw en draagt deze op uw aangifte btw af. Op 22 mei 2017 verkoopt u voor € 2.500 aan een Belgische particulier. Omdat u hiermee de Belgische btw-drempel van € 35.000 overschrijdt, berekent u over dit bedrag Belgische btw. Ook over alle leveringen in België na die datum berekent u Belgische btw. U moet zich laten registreren in België en de Belgische btw in België op aangifte afdragen. Omdat u in 2017 het btw-drempelbedrag heeft overschreden, moet u in 2018 vanaf de allereerste levering Belgische btw in rekening brengen.

Let op! Voor elk land geldt weer een verschillend btw-drempelbedrag.

Keuze niet toepassen btw-drempels

Wilt u vanaf het begin buitenlandse btw in rekening brengen? Kies er dan voor om de drempelbedragen niet toe te passen. U kunt deze keuze per land maken. De keuze geldt wel voor twee kalenderjaren. Daarna kunt u weer kiezen voor toepassen van de btw-drempels.

Tip: Dien voor het niet toepassen van de btw-drempels een verzoek in bij de Belastingdienst. Deze keuze zal met name aantrekkelijk zijn als het buitenlandse btw-tarief lager is dan het Nederlandse.

Bewijs buitenlandse btw

Als u buitenlandse btw in rekening brengt, dan moet u wel aan de Belastingdienst kunnen tonen dat u terecht geen Nederlandse btw in rekening brengt. Bewaar daarom alle documentatie van uw leveringen, zoals bijvoorbeeld vrachtbrieven, pakbonnen, betalingsbewijzen, voor ontvangst getekende kopiefacturen en vervoersverklaringen.

Nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen

Voor nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen gelden andere regels. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

The post Btw-drempel-bij-verkoop-aan-buitenlandse-particulier appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast?

Belast?

Als u een lunch verstrekt aan uw werknemers op kantoor, dan is deze lunch in principe belast. De wetgever heeft de waarde van zo’n maaltijd forfaitair vastgesteld op € 3,30 (bedrag 2017). U kunt € 3,30 individueel belasten bij uw werknemers maar u kunt er ook voor kiezen dit bedrag aan te wijzen in uw vrije ruimte. In dat geval betaalt u alleen belasting (80% eindheffing) als uw vrije ruimte op jaarbasis wordt overschreden.

Of toch onbelast?

Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter zijn daarentegen onbelast. De Belastingdienst vindt een lunch met alleen werknemers over het algemeen echter niet zakelijke genoeg, ook niet als tijdens de lunch over werk gepraat wordt. Alleen als de lunchvergadering duidelijk een zakelijk karakter heeft, zal de lunch daarom onbelast zijn.

Tip: Consumpties zoals koffie, thee en kleine versnaperingen (géén maaltijden) die u verstrekt op de werkplek, zijn wel altijd onbelast.

The post Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.