Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM

Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor de vraag hoeveel BPM verschuldigd is, kan geëist worden dat u de auto toont, aldus de rechter.

BPM bij invoer

Als u een auto importeert, kan de verschuldigde BPM op verschillende manieren berekend worden. Een veel gebruikte methode is die waarbij de te betalen BPM afhankelijk is van de leeftijd van de auto. Doet u dit aan de hand van de forfaitaire tabel van de fiscus, dan blijkt dat u bijvoorbeeld voor een auto van anderhalf jaar oud nog maar 59% van de BPM hoeft te betalen.

Auto met schade

Voor auto’s met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM.

Vaststellen schade

Voor het vaststellen van de schade kan de fiscus eisen dat u de auto naar een bepaalde plaats brengt, zodat de schade getaxeerd kan worden.

Let op! De fiscus kan tegemoet komen aan een verzoek om de schade bij u ter plekke op te komen nemen, maar is hiertoe niet verplicht.

Aanzienlijk verschil

Volgens de rechter zal de fiscus niet snel eisen dat u een auto met schade komt tonen op een door de inspecteur aangegeven plaats. Alleen bij aanzienlijke verschillen tussen de aangegeven waarde voor de BPM en de ongecorrigeerde handelswaarde, zal dit geëist worden.

Niet onoverkomelijk

Als u in staat bent een auto uit het buitenland te halen, moet het ook mogelijk zijn deze binnen Nederland aan de fiscus te tonen. Dit is dus geen buitenproportionele last.

The post Inspecteur kan verplichten auto te tonen voor taxatie BPM appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht

Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doet u dat niet, dan betaalt u de btw-lasten.

Te veel btw

Als u op uw verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw heeft vermeld, moet u deze btw wel afdragen aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst óf de btw naheffen bij u óf de aftrek btw bij uw afnemer corrigeren. U kunt dit voorkomen door aan uw afnemer een creditfactuur uit te reiken om hiermee de foutief berekende btw te corrigeren. De creditfactuur moet verwijzen naar de originele factuur, zodat duidelijk is welke factuur gecorrigeerd wordt. Het is van belang dat zowel uw eigen administratie als die van de afnemer over de creditfactuur en de originele factuur beschikken.

Let op! Reikt u geen creditfactuur uit en draagt u de foutief berekende btw gewoon af aan de Belastingdienst? Dan zal de Belastingdienst over het algemeen de aftrek btw bij uw afnemer niet corrigeren.

Te weinig btw

Als u op uw verkoopfactuur te weinig btw heeft vermeld, dan kunt u dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. U draagt de btw op de aanvullende factuur af en uw afnemer kan deze btw in aftrek brengen in zijn btw-aangifte.

Let op! Ook als u geen aanvullende factuur uitreikt, bent u verplicht om de te weinig gefactureerde btw af te dragen aan de Belastingdienst. Reik daarom altijd een aanvullende factuur uit. Doet u dat niet, dan drukt de btw-last van de te weinig berekende btw op u.

Voorbeeld

U reikt een factuur uit voor een bedrag van € 500 en vermeld geen btw op deze factuur. Volgens de regels had op de factuur € 105 btw (21% over € 500) moeten staan met een totaalbedrag van € 605. Omdat de btw ontbreekt, neemt de Belastingdienst aan dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. De Belastingdienst zal dan € 86,60 (21/121 x € 500) bij u naheffen.

The post Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan

Als u als zelfstandige recht heeft op bijstand, krijgt u in eerste instantie een lening. Als deze wordt omgezet in een gift, behoorde dit tot 2017 tot uw belastbare inkomen met alle nadelige gevolgen van dien. Dit probleem is met ingang van 1 januari 2017 opgelost. Dit geldt echter niet voor oude gevallen, dus die van vóór 2017. Het kabinet schuift de oplossing hiervoor op de lange baan.

Bbz

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor zelfstandigen in financiële problemen. Via dit besluit krijgt men meestal eerst een lening. Blijkt na een tijd dat men niet de mogelijkheid heeft deze terug te betalen, dan wordt de lening omgezet in een gift.

Problemen sinds dit jaar opgelost

Deze omzetting zorgde op zijn beurt weer voor financiële problemen. De gift werd in het jaar van verstrekking namelijk tot het inkomen gerekend, terwijl er per saldo niets meer verkregen werd. Daardoor moest over de gift belasting worden betaald en werd het recht op toeslagen een stuk lager. Deze problemen zijn sinds dit jaar opgelost, omdat de gift niet meer tot het inkomen wordt gerekend. In plaats daarvan betaalt de gemeente eindheffing over de gift. De gift heeft dus ook geen gevolgen meer voor de toeslagen.

Geen oplossing voor oude gevallen

De nieuwe regeling biedt echter geen oplossing voor oude gevallen, ofwel gevallen van vóór 2017. In die gevallen is de gift nog steeds inkomen, met alle gevolgen van dien voor de te betalen belasting en het recht op toeslagen. De Tweede Kamer heeft al diverse keren aangedrongen ook hiervoor een tegemoetkoming te creëren, maar dat zit er voorlopig niet in. De staatssecretaris heeft namelijk laten weten dat hiervoor een wetswijziging nodig is en dat er geen financiële middelen zijn. Hij schuift de materie dan ook door naar een volgend kabinet.

Wat te doen?

Heeft u te maken met vergelijkbare problemen, overleg dan met uw gemeente over een oplossing zolang het kabinet deze nog niet biedt. Dat zou een nieuwe lening of gift kunnen zijn, ter grootte van het verlies aan inkomen dat geleden wordt doordat de oude leningen zijn omgezet in een gift.

The post Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Modelovereenkomst ook voor artiesten

Sinds het verdwijnen van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) kunt u gebruik maken van zogenaamde Modelovereenkomsten. Hiermee sluit u het bestaan van een dienstverband uit, bijvoorbeeld als u een artiest inhuurt.

De Modelovereenkomsten treft u aan op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en kunt u vrij downloaden. U kunt ook zelf een overeenkomst met de in te huren artiest opstellen, maar het gebruik van een Modelovereenkomst is makkelijker. Bovendien weet u zeker dat er in de ogen van de fiscus dan geen sprake is van een dienstbetrekking.

Let op! De gele gedeeltes in de Modelovereenkomst mag u niet aanpassen, anders loopt u toch het risico dat er van een dienstverband sprake is.

Tip: Wilt u liever toch een eigen overeenkomst gebruiken, laat deze dan eerst goedkeuren door de Belastingdienst. U weet dan zeker dat er geen sprake is van een dienstverband.

Geen loonheffing inhouden

Als u gebruik maakt van een Modelovereenkomst, is er geen dienstbetrekking en hoeft u geen loonheffing in te houden. U moet de Modelovereenkomst samen met de artiest ondertekenen en er moet ook overeenkomstig de overeenkomst gehandeld worden.

Artiestenregeling

Maakt u geen gebruik van een overeenkomst waarin een dienstverband wordt uitgesloten, dan geldt bij het kortstondig inhuren van artiesten automatisch de zogenaamde artiestenregeling. Er moet dan een gageverklaring worden ingevuld en de artiesten kunnen de kleinevergoedingsregeling toepassen. Als de gage hoger is dan deze kleinevergoedingsregeling zult u loonheffingen moeten afdragen.

Ondernemer of niet?

De Modelovereenkomst zegt niets over de vraag of de artiest door de fiscus als zelfstandig ondernemer wordt erkend. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en is de verantwoordelijkheid van de artiest.

Inhoudingsplichtigenverklaring

Als de leider van een gezelschap, een artiestenbureau, een gezelschap, een rechtspersoon of een verloningsbureau over een zogenaamde inhoudingsplichtigenverklaring beschikt, hoeft u géén Modelovereenkomst te gebruiken. U hoeft dan niets op de gage in te houden.

The post Modelovereenkomst ook voor artiesten appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Hoogste kwartaalomzet ooit export Nederlandse bloemen en planten

De Nederlandse export van bloemen en planten is in de eerste helft van dit jaar met 6,5% gestegen tot € 3,4 miljard. In juni was de exportwaarde vergelijkbaar met vorig jaar, maar richting Engeland en Frankrijk viel de omzet terug. De groeiende afzet in Polen zorgt ervoor dat dit land nu op de vijfde plaats staat van afzetbestemmingen.

”Mooi weer in grote delen van Europa belemmerde de afzet”, stelt exportstatistieken verzamelaar Floridata. Bloemen (+8%) blijven het op jaarbasis iets beter doen dan planten (+5%). Voor het eerst staat Polen in de top-5 exportbestemmingen. ”In die markt is de afzetpotentie voor Nederlandse bloemen en planten nog fors”, aldus de VGB.

Al dertien achtereenvolgende kwartalen stijgt de exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland. De kwartaalomzet is met bijna € 1,8 miljard de hoogste ooit. Oorzaken van de groei zijn:

  • Een toegenomen vraag
  • Een hogere inkoopwaarde en
  • Sterke marketing en logistiek van de importerende- en exporterende groothandel.

Terugval Frankrijk

Naast de krimp in Engeland – door de gezakte koers van het Britse pond – viel in juni ook de bloemen en plantenexport naar Frankrijk behoorlijk tegen: -9%. De voorsprong in dit derde exportland viel daardoor terug van 3% tot bijna 1%. De Franse Moederdag eind mei viel tegen, vooral in de grote steden. En door de onrust rond de verkiezingen zakt het consumentenvertrouwen.

Weersomstandigheden

Warm weer, overal in Europa”, noemt directeur Ron Bos van Hilverda De Boer als belangrijke oorzaak voor de teruggevallen exportomzet bij de bloemen in juni. Wesley van den Berg van Floridata: ”We konden aan de exportcijfers bijna exact zien waar de grens van het mooie weer lag. Daar waar het koeler was, zoals Noord-Europa, bleef de export beter op peil.” De totale groei in het eerste half jaar schrijft Bos toe aan de gunstig gevallen speciale bloemendagen, de hogere inkoopwaarde bij de bloemen en de verbeterde economische situatie in de meeste afzetlanden. ”Daarom hebben we voor de tweede helft van het jaar ook positieve verwachtingen.

Groei in Polen

Door de groei met 27% tot en met juni 2017 streefde Polen België voorbij op de ranglijst van afzetbestemmingen en staat het nu op de vijfde plaats. ”De economie groeit naar verwachting met 4%, de werkloosheid daalt en het consumentenvertrouwen is stevig. Er zit voor Nederlandse bloemen en planten nog potentieel in de Poolse markt”, stelt de Nederlandse landbouwraad Martijn Homan in Warschau. ”Wellicht een reden om de focus van de Nederlandse promotie door organisaties als Bloemenbureau Holland te heroverwegen met het oog op groeimarkten in Oost-Europa?” geeft hij aan.

Nederlandse exporteurs baseren hun vertrouwen op een goede voortzetting van de export in de tweede helft van het jaar mede op stabielere valutakoersen. ”Met een breed assortiment afkomstig uit alle werelddelen en sterke logistieke service kunnen zij alle landen dagelijks beleveren”, aldus Van den Berg.

The post Hoogste kwartaalomzet ooit export Nederlandse bloemen en planten appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Tandpaste en zonnecrème weer naar het hoge btw-tarief?

Het kabinet gaat de definitie voor geneesmiddelen aanscherpen. Directe aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 11 november 2106, waarin werd beslist dat sommige tandpasta’s en zonnecrèmes als geneesmiddel zijn aan te merken en dus onder het lage btw tarief vallen.

Geneesmiddelenwet

Voorgesteld wordt alleen nog geneesmiddelen waarvoor een (paralel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, onder het lage btw-tarief te laten vallen. Een product kwalificeert op basis van de Geneesmiddelenwet nu nog als geneesmiddel op basis van de presentatie aan het publiek, of op basis van de werking van de stof in het menselijk lichaam. Tandpasta’s en zonnecrèmes gaan dus onder het hoge btw-tarief vallen.

Internetconsultatie

Vooraf wordt voor de wetsaanpassing een internetconsultatie opgestart. Dit neemt niet weg dat het wetsvoorstel al per 1 januari 2018 moet ingaan.

Ruimer effect

Het wetsvoorstel heeft geen effect op ‘echte’ geneesmiddelen, die dan ook in het lage tarief blijven, maar wel op diverse receptvrije geneesmiddelen die ook via de drogist verkregen kunnen worden. Denk daarbij aan (baby)crème, mondwater, insectenspray, anti-roos shampoo en aan sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagel, keelpijn, littekens, vaginale (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus en wratten en nierdialyseconcentraten. Voor deze producten gaat dus, als de plannen doorgaan, het hoge btw-tarief gelden en worden daardoor ruim 14% duurder.

The post Tandpaste en zonnecrème weer naar het hoge btw-tarief? appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Nieuwe campagne bouwsector moet jong personeel aantrekken

De bouw staat te springen om jonge vakmensen. “De komende vijf jaar willen we graag dat 40.000 jongeren kiezen voor de bouw”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “De vooruitzichten zijn uitstekend: de economie draait op volle toeren. Er is een groeiende vraag naar woonruimte, terwijl er veel gebouwd en gerenoveerd wordt aan schoolgebouwen, zorgvastgoed en infrastructuur, in alle soorten en maten.”

“Een baan in de bouw is weer aantrekkelijk. Nu de crisis verdwenen is, kunnen we zelfs een werkgarantie geven: er is weer enorm veel te bouwen in Nederland. Dat is geen wens of voorspelling, maar een feit. Er is groei in het aantal nieuwbouwwoningen en het eind is nog lang niet in zicht. En er is nog wel meer te bouwen dan woningen”, aldus Verhagen.

Nieuwbouw van woningen leeft verder op

In totaal zijn er in het eerste kwartaal 14.361 nieuwe woningen gereed gemeld. Dit is bijna 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Het aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen nam daarmee voor het vierde kwartaal op rij toe. Ook het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen steeg met 43%.

Kansen in de bouw

Verhagen vervolgt: “Naast nieuwbouw is er ook veel aanpassing, onderhoud en renovatie nodig. Bijvoorbeeld door woningen aan te passen en daardoor geschikt te maken voor ouderen, die daardoor veel langer thuis kunnen blijven wonen. Nog zo’n 7 miljoen huizen en bij een miljoen kantoren, scholen en andere gebouwen moeten nog energiezuinig gemaakt worden. Ook in de infra is er nog genoeg werk, want nog duizenden bruggen, viaducten, wegen en ondergrondse leidingen moeten gerenoveerd of zelfs vervangen worden.”

500.000 Nieuwbouwwoningen

Er is volgens de voormalige politicus dringend grootschalige uitbreiding nodig van het aantal woningen en bijpassende infrastructuur. “De opgave is enorm, bijvoorbeeld in de woningbouw. Honderdduizenden mensen willen wonen in of dichtbij steden. We weten dat er in de hele Randstad nog een half miljoen woningen nodig is. Steden en omliggende gemeenten trekken honderdduizenden mensen aan, tot 2040 groeit het aantal huishoudens nog met een miljoen”, benadrukt Verhagen. “Ook groeit de mobiliteit. We gaan met steeds meer mensen op pad, in de auto, met de fiets, de trein, de bus. Onze bouw- en infrasector zorgt ervoor dat die infrastructuur bij de beste ter wereld blijft horen.”

Campagne: Je gaat het maken!

Bouwend Nederland doet een oproep aan de jeugd om te kiezen voor een baan in de bouw. Daarvoor is een campagne gestart om zoveel mogelijk jongeren te laten kiezen voor een baan in de bouw en infra: www.jegaathetmaken.nl

The post Nieuwe campagne bouwsector moet jong personeel aantrekken appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Controleer de factuur van uw leverancier

Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Factuureisen

Op een factuur zijn onder meer de volgende vermeldingen verplicht:

  • factuurdatum en prestatiedatum (als deze afwijkt van de factuurdatum)
  • opeenvolgende nummering
  • btw-identificatienummer leverancier/dienstverlener en (bij intracommunautaire leveringen en diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt) btw-identificatienummer afnemer
  • NAW-gegevens leverancier/dienstverlener én afnemer (een postbusadres alleen is niet voldoende, het volledige vestigingsadres moet vermeld worden)
  • hoeveelheid en aard geleverde goederen of diensten
  • prijs per btw-tarief of vrijstelling, btw-tarief en btw-bedrag 

Let op! Voor een aantal bijzondere regelingen gelden aanvullende bepalingen, bijvoorbeeld als sprake is van een vrijstelling, intracommunautaire levering, export, een verleggingsregeling, een nieuw vervoermiddel, de reisbureauregeling, de margeregeling of selfbilling (de afnemer reikt dan de factuur uit). Neem voor meer informatie over deze regelingen contact met ons op.

Geen aftrek btw

Bij een factuur met lichte gebreken kan de Belastingdienst niet zonder meer de aftrek btw weigeren. Bevat de factuur echter meerdere gebreken dan is de kans groter dat de Belastingdienst uw aftrek btw kan weigeren. Loop daarom geen risico en stem met uw leverancier de gebreken in zijn facturen af.

Let op! Ook voor de leverancier is het van belang dat aan de factuureisen wordt voldaan, omdat de leverancier een boete kan krijgen als een onjuiste factuur is uitgereikt.

The post Controleer de factuur van uw leverancier appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.

Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

Door slim uw facturering te plannen, kunt u de afdracht van btw drie maanden uitstellen. De btw op een factuur van 30 juni bestemd voor een ondernemer, moet u namelijk uiterlijk 31 juli al afdragen. Doet u één keer per kwartaal btw-aangifte en factureert u op 1 juli, dan hoeft u de btw pas uiterlijk 31 oktober af te dragen. Een dag later factureren, levert dus drie maanden uitstel van betaling op. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, houd dan wel rekening met een aantal zaken.

The post Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren appeared first on Schagen Lensen & van Krieken accountants.