Aanwijzing in vrije ruimte niet alsnog individueel belasten

Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening te nemen. In eerste instantie heb ik deze vergoeding dan ook aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Ik heb nu andere afspraken met mijn werknemer gemaakt en we hebben afgesproken om de vergoeding alsnog individueel te belasten bij hem. Kan ik dit met terugwerkende kracht corrigeren?

Nee, dat kan niet. Een eerdere keuze voor aanwijzen als eindheffingsbestanddeel kunt u niet later alsnog door middel van foutenherstel wijzigen in een individuele verloning in een eerder tijdvak. U kunt wel afspraken maken om de door u verschuldigde eindheffing te laten compenseren door de werknemer. Een dergelijk inhouding die u op het loon inhoudt om de eindheffing te compenseren, vormt negatief loon voor de werknemer op het moment van die inhouding.

Tip: Gedurende het kalenderjaar gaat de Belastingdienst er vanuit dat een vergoeding is aangewezen is als eindheffingsbestanddeel op het moment dat deze vergoeding niet individueel verloond is. Als door een fout per abuis niet individueel verloond is, kunt u deze fout wel door foutenherstel wijzigen in het eerdere tijdvak.

Oud-werknemers beïnvloeden werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. De WKR houdt een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen in. Wat veel werkgevers zich niet realiseren is dat ook oud-werknemers van invloed kunnen zijn op de toepassing van de WKR binnen hun bedrijf.

Vrije ruimte

Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven vindt belastingheffing plaats tegen een eindheffingstarief van 80%. De hoogte van uw vrije ruimte is afhankelijk van uw totale fiscale loonsom in 2015.

Invloed loon uit vroegere dienstbetrekking op vrije ruimte

Voor het berekenen van de vrije ruimte mag u het loon uit vroegere dienstbetrekking alleen meenemen als dit minder dan 10% bedraagt van de totale fiscale loonsom. Beoordeel daarom het aandeel van het loon uit vroegere dienstbetrekking binnen uw onderneming. Hiermee voorkomt u dat uw vrije ruimte lager is dan verwacht.

Let op! Loon uit vroegere dienstbetrekking is bijvoorbeeld een VUT- of pensioenuitkering die u betaalt. Maar ook een ontslagvergoeding die uw oud-werknemer bij ontslag meekrijgt vormt loon uit vroegere dienstbetrekking. Bedraagt het totaal van dit loon uit vroegere dienstbetrekking binnen uw bedrijft minder dan 10% van uw totale fiscale loonsom, dan mag u dit loon voor de berekening van de vrije ruimte meenemen. Is het echter hoger, dan telt dit loon niet mee voor de berekening van de vrije ruimte.

Vergoedingen en verstrekkingen aan oud-werknemers verplicht in de vrije ruimte

Het is niet ongebruikelijk dat oud-werknemers nog een kerstpakket krijgen of nog recht blijven houden op de kortingsregeling voor producten uit eigen bedrijf. Houd er rekening mee dat u deze vergoedingen of verstrekkingen verplicht moet onderbrengen in uw vrije ruimte. U kunt er dus niet voor kiezen deze verstrekkingen individueel te belasten bij uw oud-werknemers. Het gaat om de volgende vergoedingen en verstrekkingen aan oud- werknemers:

  • vergoedingen ter zake van producten uit eigen bedrijf voor zover uw actieve werknemers een zelfde vergoeding krijgen (denk hierbij aan de kortingsregeling voor producten uit uw eigen bedrijf);
  • verstrekkingen voor zover u die ook aan uw actieve werknemers geeft (denk hierbij aan  bijvoorbeeld een kerstpakket).

Let op!
Maken uw oud-werknemers nog gebruik van de kortingsregeling voor producten uit uw eigen bedrijf of krijgen

Ander ontvangsttijdstip voor aangiftebrief omzetbelasting 2016

Doet u aangifte omzetbelasting dan ontvangt u jaarlijks van de Belastingdienst de aangiftebrief omzetbelasting. Voor het jaar 2016 zult u de aangiftebrief later ontvangen dan gewend. De Belastingdienst verstuurt de brief kort voordat u over het eerste tijdvak van het jaar btw-aangifte moet doen.

De meeste ondernemers moeten per kwartaal hun btw-aangifte doen. Dat kan echter ook per maand of per jaar. Jaarlijks ontvangt u de aangiftebrief omzetbelasting. Deze bevat een overzicht van de aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken. U dient de brief goed te bewaren, want deze wordt slechts eenmalig verstrekt.

Ontvangsttijdstip

Het tijdstip van versturen is nu veranderd. Doet u maandaangifte dan ontvangt u de aangiftebrief omzetbelasting 2016 in januari. Doet u kwartaalaangifte, dan kunt u de brief tegemoet zien in maart, en bij een jaaraangifte is dat in december.

Let op!
Verandert uw aangiftetijdvak, dan ontvangt u voortaan van de Belastingdienst een nieuwe aangiftebrief omzetbelasting. Deze brief bevat de gegevens voor de resterende aangiftetijdvakken van dat jaar.

Eén extra dag voor de WBSO-aanvraag!

Is het u nog niet gelukt om uw WBSO-aanvraag voor 2016 in te dienen? Geen nood, want u bent niet de enige. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten de datum voor het indienen van WBSO-aanvragen met één dag te verlengen.

Wegens drukte op de website van RVO.nl is het niet iedere werkgever/bv gelukt om de WBSO voor 2016 op tijd aan te vragen. Die aanvraag moet namelijk binnen zijn uiterlijk één volledige kalendermaand voor de start van de innovatiewerkzaamheden. Dat is dus 30 november 2015 voor een start per 1 januari 2016. De drukte is voor RVO.nl echter een reden om de indieningstermijn voor de WBSO-aanvraag met één dag te verlengen, tot en met dinsdag 1 december 2015.

Let op!
Voor zelfstandige ondernemers geldt dat zij nog tot en met 1 januari 2016 hun WBSO-aanvraag kunnen indienen voor innovatiewerkzaamheden die op die datum starten.

Verdwijnen ouderentoeslag van belang voor huurtoeslag

De plannen zijn al wel bekend gemaakt, maar we weten nog niet hoe de heffing in box 3 zich definitief zal gaan ontwikkelen vanaf 2017. Wel staat al vast dat de ouderentoeslag met ingang van 2016 verdwijnt. Dit merkt u pas als u in 2017 aangifte doet over 2016, maar voor mensen met huurtoeslag is het verdwijnen van de oudertoeslag mogelijk al eerder van belang.

Het recht op huurtoeslag verdwijnt namelijk wanneer er belasting in box 3 betaald moet worden, ook al zou dat maar 1 euro zijn. Voor mensen die tot en met 2015 een aanslag in box 3 konden vermijden omdat ze recht hadden op ouderentoeslag, is het verdwijnen van de ouderentoeslag dus vanaf begin 2016 al van belang.

Tip:
Bereken begin 2016 al of u belasting verschuldigd bent in box 3. Wacht u hiermee tot uw aangifte IB in 2017 dan kunt u geconfronteerd worden met het achteraf terugbetalen van de volledige huurtoeslag 2016.

Check uw voorlopige aanslag 2016

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016 ontvangen van de Belastingdienst? Mogelijk bevat deze aanslag dan verkeerde teksten. Zo ja, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met extra informatie. Check in ieder geval de geschatte gegevens en bedragen.

De Belastingdienst meldt dat er per abuis verkeerde teksten op de voorlopige aanslag 2016 terecht zijn gekomen. Zo staat er mogelijk dat uw partner in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Of dat u bent gescheiden in 2015, terwijl u in werkelijkheid gewoon getrouwd bent. U kunt deze teksten negeren. Er volgt geen nieuwe voorlopige aanslag 2016, zo meldt de Belastingdienst, omdat het bedrag op de aanslag wel correct is.

Mocht op uw voorlopige aanslag een verkeerde tekst staan, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie.

Let op!
Check in ieder geval de geschatte gegevens op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016. Kloppen de bedragen niet, neem dan contact met ons op.

Nieuwe subsidie sportverenigingen

Sportverenigingen en –stichtingen kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energie ten behoeve van hun sportaccommodaties. Subsidie is mogelijk voor overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 september 2015. De subsidie geldt onder meer voor zonnepanelen maar ook voor energiezuinige veldverlichting, buiten- en binnenverlichting, energiezuinige warmte- en watervoorzieningen en energiezuinige bouwkundige aanpassingen.

Hoogte subsidie

Voldoet uw sportclub aan alle voorwaarden dan bedraagt de subsidie 15% voor sportstichtingen en 30% voor sportverenigingen. Dit verschil is aangebracht omdat sportstichtingen veelal de btw op de investeringen in aftrek kunnen brengen en sportverenigingen meestal niet. Maximaal kan tot € 125.000 subsidie per jaar worden aangevraagd. Bedragen de subsidiabele kosten minder dan € 3000 dan wordt echter geen subsidie verleend.

Tip:Per energiebesparende maatregel wordt slechts één keer per jaar subsidie verleend. Het is echter wel mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie te ontvangen tot maximaal  € 125.000 per jaar.

Alleen nieuwe apparatuur en installaties

Alleen nieuwe apparatuur en installaties komen in aanmerking voor subsidie. Voor investeringen in gebruikte energiebesparende apparatuur en installatie wordt dus geen subsidie verleend.

Let op! De energierekening van de sportaccommodatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet worden afgeschreven van de bankrekening van de aanvrager van de subsidie. Controleer of uw sportclub aan deze voorwaarde voldoet.

Alleen investeringen

Alleen de kosten van aanschaf komen in aanmerking voor subsidie. Voor arbeidskosten wordt geen subsidie verleend.

Tip:Vraag om een offerte waarin arbeid en materiaal zijn uitgesplitst.

Tijdig aanvragen en uitvoeren

Komt uw sportclub voor subsidie in aanmerking, wacht dan niet te lang met aanvragen. De subsidie moet binnen negen maanden na het afsluiten van de overeenkomst tot aanschaf van de maatregelen worden aangevraagd. Bovendien bedraagt het beschikbare budget voor 2016 6 miljoen euro. Na subsidieverlening moet de investering binnen één jaar gerealiseerd en geplaatst zijn.

Tip:U kunt een bonussubsidie krijgen als een maatregel waarvoor u subsidie aanvraagt genoemd is in een energieadvies. De bonus bedraagt € 500 en wordt per uitgebracht energieadvies eenmaal verleend.

Wilt u weten of uw sportclub in aanmerking komt voor de subsidie, bezoek dan ook  de website van RVO. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden en de subsidieaanvraag.

Toeslag? Activeer uw digitale postbus – De Belastingdienst gaat digitaal

De Belastingdienst gaat digitaal. Ontvangt u één of meer toeslagen dan moet u hier nu al rekening mee houden. De berichten over uw toeslagen worden binnenkort alleen nog maar naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus zo snel mogelijk.

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat op termijn verdwijnen, nu het berichtenverkeer met burgers en bedrijven stapsgewijs van papier naar digitaal gaat. Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ om mensen hierop te attenderen.

Voor toeslagontvangers is de verandering van papier naar digitaal als eerste merkbaar. Vanaf 2016 zal de Belastingdienst namelijk geen toeslagen meer op papier verzenden. Ontvangt u één meer toeslagen dan krijgt u berichten hierover alleen nog maar digitaal binnen in uw Berichtenbox: een persoonlijke beveiligde digitale brievenbus op MijnOverheid. Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk uw eigen postbus te activeren met uw DigiD op MijnOverheid. Hoe u dit moet doen, is te lezen op de campagnepagina van de Belastingdienst.

Let op!
Al vanaf komende december verstuurt de Belastingdienst alle toeslagberekeningen naar de Berichtenbox.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Het arbeidsrecht is per 1 januari jl. op een aantal punten gewijzigd, terwijl er per 1 juli a.s. opnieuw een aantal belangrijke wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Het is uiteraard van belang om hiermee rekening te houden bij de mogelijke beëindiging van bestaande arbeidsovereenkomsten en uiteraard ook bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten. Onderstaand een samenvatting van de meest essentiële wijzigingen.

Vanaf 1 januari 2015

Proeftijd:
Mag niet meer bij contracten tot en met 6 maanden.

Concurrentiebeding
Niet meer bij contracten voor bepaalde tijd tenzij werkgever zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en de schriftelijke motivering in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Aanzegtermijn
Uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer eindigt, moet de werkgever de werknemer schriftelijk informeren
– of het contract wordt verlengd en zo ja
– onder welke de voorwaarden.
Sanctie: de werkgever een vergoeding verschuldigd van een maandloon of een pro rato deel daarvan als de werkgever te laat aanzegt.
Vervaltermijn om de vergoeding te claimen bij de kantonrechter is 2 maanden.
Voor de zekerheid ook in contract opnemen kan.

Vanaf 1 juli 2015

Scholingsverplichting
Werkgever moet werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of de werknemer die functie niet langer kan vervullen. Activiteiten vastleggen in het dossier van de werknemer.

Ketenregeling
Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: 3 contracten in 24 maanden.
Bij meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd met een onderbreking van minder dan 6 maanden ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Na een onderbreking van meer dan 6 maanden; de telling begint weer opnieuw.

Transitievergoeding
Doel: compensatie voor ontslag en om overgang naar een andere baan te vergemakkelijken.

De werkgever moet de transitievergoeding betalen als het dienstverband minstens 2 jaar heeft geduurd en
– Als arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd
– Als arbeidsovereenkomst op verzoek werkgever is ontbonden
– Als arbeidsovereenkomst na einde van rechtswege op initiatief werkgever niet aansluitend is voortgezet
– Bij beëindiging door werknemer als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen werkgever (seksuele intimidatie, zorg dragen veilige werkplek etc.)

Transitievergoeding niet verschuldigd:
– Kort gezegd als de werknemer aanleiding heeft gegeven voor ontslag op staande voet.
(tenzij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid….)
– Voordat werknemer 18 jaar is en als niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
– Als werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt
– Bij faillissement surseance van betaling

Forfaitair bedrag.
1/3e maandsalaris per dienstjaar de eerste 10 jaar
1/2e maandsalaris per dienstjaar vanaf 10 jaar
Maximum € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is.

Oproepkracht
Bij oproepcontract of nuluren contract geldt na 3 maanden, dat het aantal afgesproken uren per maand minstens moet overeenkomen met het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden. Dit laatste wordt dan beschouwd als het aantal afgesproken uren per maand. Na die 3 maanden ben je ook verplicht als werkgever om loon te betalen over dat aantal uren.
Verplichting is uit te sluiten voor de eerste 6 maanden.

ONTSLAG vanaf 1 juli 2015

Hoe kan een arbeidsovereenkomst eindigen:

1.   Opzegging
Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever deze zonder voorafgaande toetsing door UWV of kantonrechter rechtsgeldig opzeggen.
Er is een redelijke ontslaggrond nodig.
De werknemer kan zijn instemming.

2. Door het sluiten van een beeïndigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd)
Dit moet schriftelijk.
Er is schriftelijke instemming van de werknemer nodig.
De werknemer mag deze overeenkomst (schriftelijk) ontbinden zonder redenen op te geven.
Hij moet in de overeenkomst op dat recht gewezen worden.
De bedenktijd is 2 weken (of 3 weken als de werkgever de werknemer niet op het recht te ontbinden heeft gewezen)
Als de werknemer de beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden en binnen zes maanden weer akkoord gaat met een beeïndigingsovereenkomst heeft hij geen ontbindingsrecht meer.

3. Via UWVWERKbedrijf
Alleen in geval van bedrijfseconomisch ontslag en ontslag van een medewerker die langer dan 2 jaar ziek is.
Er moet een herplaatsingsinspanning zijn verricht eventueel met extra scholing.
De opzegtermijn mag worden verkort met de periode die de procedure in beslag heeft genomen met een minimum van een maand.
Bij afwijzing kan je alsnog naar de kantonrechter (met mogelijkheid van hoger beroep en cassatie)

4. Via de kantonrechter (671 b)
Bij een aantal met name in de wet genoemde redenen.
– Veelvuldig ziekteverzuim
– Ongeschiktheid voor de bedongen arbeid anders dan ten gevolge van ziekte
– Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
– Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren
– Een verstoorde arbeidsverhouding
– Andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Er moet een herplaatsingsinspanning zijn verricht eventueel met extra scholing
Er moet een redelijke grond bestaan (dossier)
De kantonrechter houdt rekening met de opzegtermijn (met aftrek van de duur van de procedure met een minimum van een maand).
Bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer à geen opzegtermijn.
Hoger beroep en cassatie zijn mogelijk.

Billijke vergoeding
Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (“evhn-vergoeding”). Hoogte is niet wettelijk geregeld.

Voorkom belastingrente: doe suppletie BTW vóór 1 april 2015

Hebt u over 2014 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2015, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting.

Voorbeeld

Bij het opmaken van de jaarstukken 2014 in maart 2015 blijkt dat u over 2014 € 2000 te weinig btw hebt betaald. U vult het formulier Suppletie omzetbelasting in – via ons kantoor of via de site van de Belastingdienst – en stuurt dat vóór 1 april 2015 op aan de Belastingdienst.  U betaalt dan geen belastingrente.

Zit u er € 1000 of minder naast? Stuur dan geen Suppletie omzetbelasting in. U kunt de correctie gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag en ook blijft berekening van belastingrente achterwege. Pas als u er meer dan € 1000 naast zit, dan moet u dat opgeven met een Suppletie omzetbelasting.

Let op!
Doet u de btw-suppletie over 2014 na 31 maart 2015? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2015. Op dit moment is de belangrente 8,05% op jaarbasis.

Als u meer dan € 1000 te veel btw over 2014 hebt aangegeven, dien dan ook een suppletie in. U krijgt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking. Kleinere bedragen kunt u gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Let op! Ook al dient u de Suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10 % of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de Suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen Suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boeteskrijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de Suppletie btw.