Berichten

Meer mogelijkheden voor een fiscale eenheid

Het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting wordt uitgebreid. Afgelopen vrijdag, 16 oktober 2015, is hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Eerder was al goedgekeurd dat Nederlandse vennootschappen ook in bepaalde ‘buitenlandsituaties’ een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit wordt nu vastgelegd in de wet.

Uitbreiding

Door de uitbreiding kunnen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met elkaar een fiscale eenheid vormen als de moedermaatschappij is gevestigd in een ander land van de EU/EER. Ook kan een in Nederland gevestigde moedermaatschappij een fiscale eenheid aangaan met een Nederlandse kleindochtermaatschappij wanneer de dochtermaatschappij in het buitenland (EU/EER) is gevestigd.

Let op! De in het buitenland gevestigde tussenmaatschappij (dochter) of topmaatschappij (moeder) maken geen deel uit van de Nederlandse fiscale eenheid.

VAR langer geldig

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt toch niet afgeschaft per 1 januari 2016 en blijft zelfs enkele maanden langer geldig. De invoering van voorbeeldovereenkomsten (de vervanging van de VAR) is namelijk uitgesteld tot 1 april 2016.

Het was de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf 1 januari 2016 zouden gaan werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. De VAR zou dan worden afgeschaft. Er zijn echter nog te veel onduidelijkheden en de consequenties van de afschaffing zijn niet compleet te overzien. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil daarom de invoering van voorbeeldovereenkomsten uitstellen tot 1 april 2016. Bovendien gaat een implementatietermijn gelden tot 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot dan de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals die is opgenomen in een voorbeeld- of modelovereenkomst.

Tip:
Totdat het werken volgens voorbeeldovereenkomsten daadwerkelijk is ingevoerd, kunt u zich als opdrachtgever beroepen op de vrijwarende werking van de VAR.

Laatste kans op ouderentoeslag

Verhoging heffingsvrij vermogen

De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. U komt hiervoor in aanmerking als u op 31 december 2015 AOW-gerechtigd bent.

Let op! De regeling geldt niet meer zoals vroeger voor mensen die op 31 december 65 jaar zijn. U moet op die datum echt de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In 2015 ligt deze leeftijd op 65 jaar en drie maanden.

Inkomens- en vermogensgrens

Naast de leeftijdsvereiste worden er eisen gesteld aan het inkomen en het vermogen. Uw inkomen uit werk en woning moet onder een bepaalde grens blijven. Blijft het inkomen onder de € 14.431, dan is de ouderentoeslag € 28.236. Hebt u iets meer inkomen, maar niet meer dan € 20.075, dan is uw ouderentoeslag € 14.118. Verder mag het vermogen niet boven de € 282.226 uitkomen (of het dubbele hiervan bij een echtpaar).

De ouderentoeslag geldt per persoon

Stel: een AOW-gerechtigd echtpaar waarvan de vrouw alleen € 10.000 AOW heeft en de man naast zijn AOW nog een pensioen van € 40.000 ontvangt. Samen heeft het echtpaar een vermogen van 4 ton. In dit voorbeeld hebben man en vrouw ieder recht op het gebruikelijke heffingsvrije vermogen van € 21.330 plus een toeslag hierop voor de vrouw van € 28.236. Het echtpaar betaalt dus geen belasting in box 3 over de eerste € 70.896 van het vermogen. Als het inkomen van de man € 17.000 geweest was, dan had hij ook nog recht gehad op de lage ouderentoeslag van € 14.118 en zou er pas belasting betaald moeten worden over het vermogen boven de € 85.014.

Van WKA-depot naar G-rekening 1.5

Vrijwaring

Rechtstreekse storting na 1 januari 2016 op een WKA-depot levert u als inlener of aannemer geen vrijwaring meer op. Vrijwaring voor de inleners-of ketenaansprakelijkheid kan wel worden verkregen door een deel van het factuurbedrag te storten op de G-rekening (geblokkeerde rekening) van de uitlener of onderaannemer. Zo kunt u de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen.

Momenteel zijn nog 1.500 WKA-depots actief. Depothouders zijn inmiddels door de Belastingdienst per brief benaderd over de opheffing van de depots.

G-rekening 1.5

De afschaffing per 1 januari 2016 van de WKA-depots valt samen met de invoering van de G-rekening 1.5. Deze gemoderniseerde, maar wel sobere basisvariant van de huidige G-rekening moet per die datum gereed zijn. Mutaties op de G-rekening 1.5 kunnen straks automatisch worden bijgehouden door de banken en worden verzonden naar de Belastingdienst. Dat betekent dat uw vrijwaring voor de inleners- of ketenaansprakelijkheid ook geborgd is wanneer u een deel van het factuurbedrag – dat ziet op het bedrag aan loonheffingen en/of btw – op de G-rekening 1.5. van de uitlener of onderaannemer stort.

Kleine schenking aan goed doel ook volledig aftrekbaar!

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar, maar er geldt wel een maximum en een drempel. Dat geldt niet voor een periodieke schenking. Het is tegenwoordig niet langer noodzakelijk naar een notaris te gaan om een periodieke schenking vast te leggen. Dit maakt de periodieke schenking, ook voor kleine bedragen, extra aantrekkelijk.

Formulier

De gang naar een notaris is tegenwoordig niet meer nodig voor een periodieke schenking. U kunt hiervoor namelijk ook een formulier downloaden van de site van de Belastingdienst of simpelweg het doel dat u wilt steunen opbellen en vragen u een formulier toe te sturen.

Periodieke schenking

Het grote voordeel van periodiek schenken is dat er geen maximum en geen drempelbedrag geldt; uw hele schenking is dus aftrekbaar. Het nadeel van een periodieke schenking kan zijn dat u zich voor minimaal vijf jaar dient vast te leggen. De schenking stopt in ieder geval bij uw overlijden.

Let op!Het is ook mogelijk de schenking afhankelijk te maken van het leven van twee personen. Dat ligt echter iets gecompliceerder. Neem daarvoor contact met ons op.

Tip: Kijk ook eens naar uw kleine schenkingen. U steunt bijvoorbeeld de egelopvang in uw dorp met € 15 per jaar en u bent van plan dat nog jaren te blijven doen. Ook dit soort kleine goede doelen hebben vaak een ANBI-status. Door uw schenking vast te leggen weet de opvang beter van welke inkomsten zij de komende jaren zeker kunnen zijn. Ook u bent voordelig uit, want u kunt uw hele schenking aftrekken.

Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid personeel

Tip:U kunt uw aanvragen pas indienen nadat uw registratie is geaccordeerd. Dit kan vijf werkdagen duren. Wees op tijd met uw aanvraag en doorloop nu al de registratieprocedure.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

De subsidieregeling houdt in dat u een externe adviseur kunt inschakelen voor bepaalde projecten. De subsidie bedraagt 50% op de kosten die uw adviseur bij u in rekening brengt, tot een maximum van € 10.000. U bent wel gebonden aan bepaalde thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zoals bijvoorbeeld de gezondheid en veiligheid van uw werknemers, leercultuur voor uw werknemers en interne en externe mobiliteit.

Let op!U dient zelf de andere helft van de projectkosten te bekostigen.

Einde blauwe envelop

De blauwe Belastingdienst-envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In de toekomst gaat de communicatie tussen u en de Belastingdienst vrijwel volledig digitaal. Met deze digitale communicatie heeft de Eerste Kamer op dinsdag 13 oktober 2015 ingestemd.

Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan, kan de Belastingdienst de eerste stappen zetten naar volledig digitaal berichtenverkeer van en naar burgers en bedrijven. U moet daarbij op termijn denken aan de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren, het maken van bezwaar, uitspraken op bezwaar, voorlopige-, definitieve-, en navorderingsaanslagen, voorschotbeschikkingen toeslagen, informatieverzoeken van de Belastingdienst en dergelijke.

Berichtenbox

Het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst zal plaatsvinden door middel van de Berichtenbox: een persoonlijke beveiligde elektronische postbus voor burgers, die onderdeel is van MijnOverheid.

Gewenningsperiode

Het berichtenverkeer met de Belastingdienst kan niet ineens volledig en verplicht elektronisch worden. Daarom is gekozen voor een zogeheten ingroeimodel met een gewenningsperiode. Zo kunnen mensen straks twee jaar wennen aan het elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging voor het doen van de aangifte en voor de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting.

G-rekening nog belangrijker voor beperking aansprakelijkheid

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten op een zogenoemde WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen nog met storting op de G-rekening van de uitlener/onderaannemer.

Als inlener of aannemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en/of omzetbelasting door de uitlener/onderaannemer. Bij inlening kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Bij de uitbesteding van werk door een aannemer aan onderaannemers kan de ketenaansprakelijkheid een rol spelen.

Einde rechtstreekse storting

U kunt de aansprakelijkstelling onder meer beperken door een deel van het factuurbedrag te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of onderaannemer. Beperking van de aansprakelijkstelling is ook mogelijk door bedragen rechtstreeks te storten naar de Belastingdienst. Die mogelijkheid stopt per 1 januari 2016. De Belastingdienst heft namelijk per die datum de WKA-depots op. Wilt u de inleners- of ketenaansprakelijkheid beperken of voorkomen dan bent u dus aangewezen op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer.

Tip! Doet u zaken met bepaalde beursgenoteerde uitzendondernemingen – die in het bezit zijn van een geldige zekerheidsverklaring (voor betaling van loonheffingen en btw) van de Belastingdienst – dan hoeft u onder voorwaarden voor vrijwaring van aansprakelijkheid niet een deel van het factuurbedrag op de G-rekening te storten.

Heeft de uitlener of onderaannemer waar u zaken mee doet geen G-rekening, dan kan deze een dergelijke rekening aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer lucht met kapitaalverzekering eigen woning

De voorwaarden voor een bestaande kapitaalverzekering eigen woning luisteren nauw. Voldoet de verzekering niet langer dan gaat deze over naar box 3. Betreft het kleine fouten met de premiebetaling dan is het beleid sinds kort iets minder streng en kan uw kapitaalverzekering eigen woning gewoon in box 1 blijven.

Kapitaalverzekering eigen woning

Met uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW) spaart u voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De KEW valt in box 1 en voldoet u netjes aan de voorwaarden dan heeft u bij uitkering na de looptijd van de verzekering recht op een vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van het aantal jaren dat u premie heeft betaald.

Let op! Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een nieuwe kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten.

Voldoet de KEW niet langer aan de voorwaarden dan verhuist deze naar box 3 waar u belasting betaalt over de waarde van de verzekering. Bovendien vervalt de vrijstelling. Een van de voorwaarden van de KEW is de bandbreedte-eis van 1:10. Dat wil zeggen dat de hoogste jaarpremie niet meer mag zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.

Premiebetalingsfouten

Nu gaat het in de praktijk wel eens onbedoeld fout met de premiebetaling. Er wordt bijvoorbeeld in een jaar, naast de reguliere jaarpremie, ook nog een hoge storting gedaan waardoor achteraf duidelijk wordt dat de KEW niet meer aan de bandbreedte-eis voldoet. Ook andere premiebetalingsfouten komen voor met als gevolg een geringe overschrijding van de bandbreedte in een verzekeringsjaar.

Vaak komen dergelijke fouten pas vele jaren later aan het licht. Herstel is dan niet meer mogelijk. Dat betekent dat de KEW in het jaar van de fout fictief tot uitkering komt, de vrijstelling niet geldt en de kapitaalverzekering tot box 3 gaat behoren. Dit zijn ongewenste gevolgen van onbedoelde fouten. Daarom is nu goedgekeurd dat de KEW gewoon in box 1 kan blijven, wanneer door een incidentele fout een  bandbreedte van 1:11 in het betreffende verzekeringsjaar niet wordt overschreden.

Tip: De goedkeuring geldt ook voor de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en voor de Brede Herwaarderingskapitaalverzekering.

Nieuwe regels jaarverslag en jaarrekening

De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen – de micro-entiteiten – die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan alle bepalingen in na publicatie in de Staatscourant.

Ons kantoor maakt deel uit van een netwerk van 370 accountantskantoren: SRA. De Commissie Kwaliteit Vaktechniek van SRA heeft een Taskforce opgericht om de effecten voor de praktijk in kaart te brengen. Als de nieuwe regels voor u van toepassing zijn krijgt u binnenkort meer informatie.